Nyheter denne måned

Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder

Prosjekt Ren Oslofjord har gjennomført mudring og tildekking med rene masser som tiltak mot forutsenet sjøbunn i Oslo havn. Mudringen har gitt god miljøforbedring, og denne forbedringen er ytterligere forbedret gjennom å tildekke mudrede områder med rene masser.

10.05.2010
Les mer...

Kommunerevisjonens rapport om Ren Oslofjord klar

Rapporten viser at prosjektet hadde et omfattende og veldokumentert kvalitetssystem, men at det var enkelte mangler og svakheter ved etterlevelsen av dette. Rapporten behandles av kontrollutvalget 27.april og sendes så til bystyret for behandling. Rapporten taes til etteretning.

30.04.2010
Les mer...

Byggherrens egenkontroll - tildekking av deponiet

NGIs undersøkelse av tildekkingslaget i dypvannsdeponiet viser sand på toppen av de deponerte massene i alle prøvepunktene hvor en har tatt kjerneprøver. Tildekkingen gjør at deponiområdet nå har renere sjøbunn enn de omkringliggende områder.

27.04.2010
Les mer...

Erfaringer med sjødeponi

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har oppsummert erfaringene ved bruk av dypvannsdeponi ved Malmøykalven, og konkluderer med at sjødeponering av forurenset masse kan være en egnet deponeringsmetode også andre steder. Klif vil også bruke erfaringene fra prosjekt "Ren Oslofjord" til å lage nye retningslinjer for sjødeponering.

09.03.2010
Les mer...

Nyhetssøk

Søk etter: