Byggherrens egenkontroll - tildekking av deponiet

NGIs undersøkelse av tildekkingslaget i dypvannsdeponiet viser sand på toppen av de deponerte massene i alle prøvepunktene hvor en har tatt kjerneprøver. Tildekkingen gjør at deponiområdet nå har renere sjøbunn enn de omkringliggende områder.


Del |
Av Webredaktør
27.04.2010

NGIs undersøkelse av tildekkingslaget i dypvannsdeponiet viser sand på toppen av de deponerte massene i alle prøvepunktene hvor en har tatt kjerneprøver. Tildekkingen gjør at deponiområdet nå har renere sjøbunn enn de omkringliggende områder.

NGI har undersøkt tykkelsen av tildekkingslaget på dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med kjerneprøvetaker med tynnvegget stålrør. Undersøkelsen inngår som byggherres egenkontroll og er gjennomført ved totalt 88 posisjoner. Feltarbeidene ble gjennomført november/desember 2009.

I samtlige prøver er det observert tildekkingsmasser på toppen av de deponerte massene. Den gjennomsnittlige tykkelsen er estimert til 25,7 cm ved interpolering av observerte lagtykkelse med GIS dataverktøy. Resultatene viser at hele dypvannsdeponiets areal innenfor reguleringsgrensen er tildekket med sand. Dekklaget er av en slik utbredelse og tykkelse at det tilsvarer den tildekkingen som vanligvis utføres ved tildekking av forurensede sedimenter.

Utbredelsen av tildekkingslaget går utover arealet hvor mudrede masser er nedført. Dette betyr at tildekkingen har gitt en positiv miljøforbedring ved at i tillegg til å isolere de deponerte massene, også har forbedret de forurensede områdene rundt.
I praksis innebærer tildekkingsarbeidene at sjøbunnen i dypvannsdeponiet nå er betydelig renere enn sjøbunnen i de tilstøtene områdene.

KLIFs (tidligere SFT) krav om at hele dypvannsdeponiet skal tildekkes med minimum 40 cm tildekkingsmasse er for øyeblikket ikke oppnådd.

I og med at tykkelsen oppnådd så langt er i samsvar med den tykkelsen som benyttes ved tildekking av forurensede sedimenter, vurderer NGI det slik at det ikke er noen risiko for spredning av forurensning for deponiet slik det ligger i dag - under forutsetning av at det tildekkes ytterligere i løpet av rimelig tid.

Oslo Havn vurderer nå videre fremdrift i tildekkingsarbeidene og eventuelt ytterligere prøvetaking.