Pilotprosjekt

Kunstige rev satt ut i Bjørvika

Fredag 18. juni ble det satt ut kunstige rev i fjorden utenfor operaen, like ved statuen "She lies". Sjøbunnen er ryddet og nå ønsker en å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv i Bjørvika. Oslo Havn har i samarbeid med NIVA satt igang et småskalaprosjekt som går ut på å tilrettelegge for et rikt marint liv gjennom transplantasjon av tang og utsetting av kunstige rev. I første omgang plasseres det ut fem revmoduler, og en håper at en allerede til høsten kan se nytt liv etablert i området.


Del |
18.06.2010

Ulike funksjoner

Revene er plassert på ca sju meters dyp og har ulike funksjoner: To av dem er renserev som skal gi bedre grunnlag for organismer som utnytter overskuddsnæring i vannet og skal virke vannrensende. To betongkonstruksjoner settes ut for å tiltrekke seg fisk - dette er to 2 meter høye pyramider med "gjennomsvømbare" hull, designet for å tiltrekke seg fisk som lever over sjøbunnen. Det er også satt ut et hummerrev, dvs. en betongkonstruksjon med lukkede "huler" av varierende dimensjoner.

Potensial for bedre vannkvalitet og mer liv

Indre del av Oslofjorden er vurdert å ha et godt biologisk potensial. Dette prosjektet som legger til rette for etablering av marint liv er et viktig miljøtiltak for bedring av vannkvalitet og liv i sjøen.

Målet er å øke mulighetene for planter og dyr som er avhengig av hard bunn eller hardt underlag for å etablere seg. Vi ønsker også å tiltrekke oss bevegelige dyr, som flere arter fisk, som er avhengige av eller favoriseres av tredimensjonale habitater som vil fungere både som næringsområder og skjulesteder.

Hensikten er å erstatte tapte habitater eller å tilføre nye habitater til områder som er fattige på slike. Flate bløtbunnsområder og slette svaberg mangler tredimensjonale strukturer og skjulesteder. Selv om man ikke vil kunne forvente like stort og spektakulært artsmangfold i Bjørvika som lenger ute ved kysten, tyder undersøkelser på at det er et næringsrikt område med stort potensial for å få et variert dyreliv og gode næringskjeder. Flere arter fisk og hummer vil være de største og best synlige artene.

Transplantering av tang

Tang ble utplassert ved operaen i begynnelsen av juni 2010. Tangen, samt sagtang og tre ulike typer rødalger er hentet fra andre steder i indre Oslofjord. Tangindividene er festet til stein og satt ut på et begrenset område på ca to meters dybde.