Miljøregnskapet 2008

NGI har nå ferdigstilt miljøregnskapet for prosjekt "Ren Osloford. Konklusjoner og lenke til rapporten finner du her.


Del |
Av Webredaktør
13.02.2009

I konsekvensutredningen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og i søknaden om tillatelse til deponering ble det laget et budsjett over spredning av tungmetaller og organisk forurensning under nedføring av forurensede mudrede masser fra Oslo Havn. Budsjettet ble laget basert på tester av sedimenter fra Oslo havn og beregning av spredning bl.a. i følge SFTs veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter (SFT, 2005). Med bakgrunn i overvåkingsdata er det utarbeidet et miljøregnskap som estimerer spredningen av metaller og organise forbindelser som har funnet sted som resultat av nedføring av mudrede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette sammenlignes med miljøbudsjettet.

Miljøregnskapet viser at forbruket av budsjettet fra prosjektets oppstart til nedføringslutt (31.10.08) er på 54 prosent for kvikksølv, 3 prosent for kadmimum, 72 prosent for bly, 56 prosent for PAH16, og 23 prosent for PCB7. En samlet vurdering viser at de totale spredningen under nedføring av mudrede masser til dypvannsdeponiet har vært innenfor budsjettet som er lagt til grunn for tillatelsen.