Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder

Prosjekt Ren Oslofjord har gjennomført mudring og tildekking med rene masser som tiltak mot forutsenet sjøbunn i Oslo havn. Mudringen har gitt god miljøforbedring, og denne forbedringen er ytterligere forbedret gjennom å tildekke mudrede områder med rene masser.


Del |
Av Webredaktør
10.05.2010

Oslo Havn KF leverte 01.07.2009 revidert sluttrapport i henhold til vilkårene i Klifs (tidligere SFT) tillatelser for mudring og tildekking i prosjekt Ren Oslofjord. Denne rapporten inneholdt også en utredning av mulige tiltak for å oppnå tilstandsklasse II for alle parametre i tiltaksområdet. På bakgrunn av denne utredningen ønsket Klif en vurdering av mulig rekontaminering fra områder som ikke tilfredstilte vilkårene i Klifs tillatelse. Denne rapporten inneholder disse vurderingene - basert både på beregninger i henhold til Klifs beregningsmodell og analyser av sedimentprøver over tid.

Risikovurderingen basert på Klifs beregningsmodell viser at potensiell spredning overskrider tillatt spredning i følgende delområder: Indre Pipervika, Bjørvika vest, Bjørvika øst og Lohavn samt småbåthavnene Hovedøya, Frognerkilen og Bestumkilen.

I tillegg til å benytte Klifs beregningsmodell for å vurdere risikoen, er det gjennomført feltundersøkelser for å dokumentere faktisk spredning til de nærliggende områdene, blant annet som følge av oppvirvling fra skip. Analyseresultatene fra sedimentprøver i Lohavn og Pipervika dokumenter at det ikke har vært spredning av betydning mellom de ulike delområdene.

I prosjektet er det tidligere avdekket såkalte «hot spots» i Bjørvika der det har vært mudret, samt i et sandtildekkingsområde i Pirpervika. Risikovurderingen viser at disse ikke gir signifikant bidrag til spredning på grunn av de begrensede arealene det her er tale om. Sedimentprøvetaking viser også at spredningen er så lav at sedimentkvaliteten i behandlet område ikke påvirkes negativt.

NGIs fullstendige risikovurderinger av tildekning i henhold til denne fremdriften er presentert i rapporten Risikovurdering av mudrede og tildekkede områder.

Last hele rapporten nedenfor.