SFT: Tildekkingen er i henhold til krav

SFT mener at tildekkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med rene masser foregår på en hensiktsmessig måte. Det har ikke skjedd brudd på kravene og de finner ikke noe som skulle tilsi at tildekkingen medfører hauger på sjøbunnen.


Del |
Av Webredaktør
29.05.2009

SFT (Statens forurensningstilsyn) har kontrollert tildekkingen av dypvannsdeponiet to ganger for å sjekke at kravene i tillatelsen følges. Disse inspeksjonene viser at tildekkingen foregikk tilfredsstillende.

I tillegg har SFT fått DNV (Det Norske Veritas) til å foreta en faglig, uavhengig vurdering av tildekkingen. DNV konklusjon er at arbeidene forløp som normalt ved de to tømmingene de observerte i mai. De mener også at de rene tildekkingsmassene er godt egnet til formålet.

Både SFT og DNV har studert videodokumentasjon fra Folkeaksjonen mot giftdumping som i følge dem skal bevise at det i en del av dypvannsdeponiet ligger store hauger eller rygger med sand. I følge SFT mener DNV at bildene viser en noe ujevn sjøbunn, men at det ikke er mulig å bestemme høyden på ujevnhetene ut fra filmen. SFT har også studert ekkoloddkart fra Oslo Havn som viser bunnforholdene for den samme delen av deponiet i mars i år, og her kan man ikke se hauger eller rygger på over en halv meter.

SFT konkluderer med at deres kontroller, sammenholdt med DNVs vurdering, viser at tildekkingen av dypvannsdeponiet med rene masser foregår i tråd med kravene i SFTs tillatelse.

Les hele SFTs vurdering og DNVs rapport her: