« Tilbake | Skriv ut
english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Om oss » Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Oslo Havn KF:

Vedtatt av Oslo bystyre 5. desember 2007.

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Oslo Havn KF.

§ 2 Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§ 3 Foretakets formål

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

§ 4 Foretakets styre

Styret skal ha 9 medlemmer med full stemmerett og 2 statlige representanter uten stemmerett som oppnevnes av henholdsvis Kystverket og Forsvarsdepartementet. Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner oppnevner 1 medlem med varamedlem. 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Byrådet velger inntil 5 representanter, herunder styrets leder og nestleder. Byrådet velger også 1 brukerrepresentant, som angitt i forskrift om sammensetning av og myndighet for Oslo havnestyre av 19.06.2007. Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

§ 5 Kommunale organer

Byrådet er innstillende myndighet i alle foretakets saker som går til bystyret og har ansvar for at bystyrets vedtak blir gjennomført. Havnestyrets innstilling med vedtak skal følge saken som trykt vedlegg. Dersom byrådet legger vekt på nye faktiske opplysninger som ikke har vært vurdert av havnestyret, sendes saken tilbake til havnestyret for ny behandling.<

§ 6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

§ 7 Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

§ 8 Instrukser og regelverk

Oslo kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av bystyret eller byrådet, skalvære bindende for Oslo Havn KF så langt disse ikke begrenser havnestyrets myndighet etter havne- og farvannsloven og tilhørende forskrifter.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket. Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder for foretaket.

§ 9 Styrets fullmakter

Styrets fullmakter til å forvalte over havnekassens midler går ikke lengre enn den kompetansen styret har i medhold av havne- og farvannsloven. Havnestyret har den myndighet i budsjettsaker som i følge gjeldende budsjettforskrifter kan delegeres til havnestyret.

§ 10 Kommunale forskrifter etter havne- og farvannsloven

Foretakets styre fastsetter kommunale forskrifter etter havne- og farvannsloven, herunder avgifter med unntak av havne- og farvannslovens § 14 siste ledd og § 15.