english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Skipsavfall

Oslo Havn KF etablert ti selvbetjente miljøstasjoner der man selv sorterer avfall etter type. Dette er i henhold til gjeldende EU-direktiv med implementering i norsk lov. Regelverket setter forbud mot utslipp av de fleste former for avfall fra skip.


Søppel

Alt søppel leveres til avfallscontainere plassert i havnen.

Det settes ut spesielle containere for håndtering av avfall fra cruiseskip, orlogsfartøy og andre fartøy med mange personer om bord.

Gebyr

Gebyr for søppel skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter som ikke betaler havneavgifter omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr.

Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall personer skipet har tillatelse til å transportere (besetningsmedlemmer pluss passasjerer), eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje.

Priser for 2011 finnes i brosjyren "Priser og forretningsvilkår 2011".

Det kan gis fradrag i eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfall fra skipet leveres fast i en annen havn, eller dersom andre særlige hensyn tilsier det. Gebyr for søppel innkreves av Oslo Havn KF og faktureres sammen med anløps- og kaiavgift.

Cruiseskip skal levere kildesortert

For cruiseskip forutsettes det at søppel leveres kildesortert. Cruiseskip som ikke leverer kildesortert søppel vil bli ilagt et gebyrtillegg på 50%.

Orlogsfartøy

For orlogsfartøyer beregnes gebyret i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde søppel som leveres, samt leveringstidspunkt. I slike tilfeller innkreves gebyret av avfallsfirmaet.Kontakt

Ved spørsmål om avfall og gjenvinning, kontakt Retura tlf. 815 52 300

Ved spørsmål om gebyrer og fradrag, kontakt Ingar Johansson, tlf. 951 45 109

For bestilling av meldeskjema, kontakt Trafikksentralen, tlf. 917 99 900