Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 24)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 16. juni 2006.

I perioden 9.-16. juni 2006 er det ikke registrert noen uønskede hendelser vedrørende arbeidene med medføring av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Målt turbiditet og strømhastighet har i hele denne perioden vært under grenseverdiene som gitt i tillatelse fra SFT og kontrollplanen. Figur 1-6 viser alle måledata for turbiditet og strømhastighet for denne perioden (last ned rapport for figurer).

13/6-06 ble det gjennomført en omfattende vannprøvetakning for å dokumentere vannkvalitet. Det ble hentet prøver fra 5 badeplasser, Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. Disse badeplassene ble også prøvetatt i februar før nedføringen startet.

Det ble også tatt prøver fra deponiområdet i flere dyp, samt fra områder utenfor deponiet som referanse. I tillegg ble det tatt vannprøver fra mudringsområdet inne i Bjørvika.

Prøvene blir analysert for tungmetaller, PAH, PCB, TBT, mineralolje og partikkelmengde (turbiditet).

Denne vannprøvetakningen er et ledd i den periodiske kontrollen av mudring og nedføring som inngår i overvåkningsprogrammet. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i neste månedsrapport.

Oppdatert: 20.11.2013 09:30