Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 12)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 24. mars 2006.

NGI er ute ved deponiet og utfører målinger alle dager det pågår nedføring i deponiet. Det måles turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet.

Ved målestasjonen mellom Nordre Skjærhomen og Husbergøya er det ved 50-60 m vanndyp observert et lag der partikkelmengden tilsvarer opp mot 8 NTU. Partikkelmengden avtar imidlertid ned mot bakgrunnsnivået nærmere nedføringsenheten.

Kjemiske analyser viser at innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter ikke er forskjellig fra bakgrunnsnivået målt ved referansestasjonen. Prøve av dette laget er undersøkt med mikroskop av forskere ved Universitetet i Oslo. Denne analysen viste at materialet besto av bl.a ferske fragmenter av planterester, og ikke mudrede havnesedimenter. Det er derfor konkludert med at dette ikke har noe med nedføringen å gjøre, men skyldes andre forhold som ligger utenfor deponiområdet. NGI følger situasjonen nøye videre.

På de andre målestasjonene har turbiditeten hele tiden vært rundt bakgrunnsnivå og strømhastighet i området er fortsatt 0-3 cm/sekund.

NGI var ute på tokt med F/F Trygve Braarud tirsdag forrige uken og gjorde målinger med ekkolodd av typen Simrad 500 med 38 og 120 kHz svingere. Med på toktet var Dr. scient Maren Onsrud som er ekspert på tolking av ekkogrammer fra slike undersøkelser. Det ble gjort målinger før og under nedføring av masser i deponiet.

Under nedføring gikk båten i tette sirkler 70-200 meter fra riggen. Undersøkelsen viste at det ikke var slam i vannmassene verken før eller under nedføring av mudrede masser. Nedført masse legger seg horisontalt på sjøbunnen

Overvåkningsprogrammet og den ekstra akustiske undersøkelsen med ekkolodd viser at nedføringen går som planlagt, og at det ikke er spredning av mudrede masser fra deponiet.

Oppdatert: 20.11.2013 09:43