Overvåkningsrapport fra NGI (Uke 14)

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her følger resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status per 7. april 2006.

NGI er ute ved deponiet og utfører målinger alle dager det pågår nedføring i deponiet. Det måles turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet. NGI har båt ute i deponiområdet i mer enn 6 timer hver dag, og har derfor god oversikt over de arbeidene som utføres.

På alle målestasjoner hele denne uken har turbiditeten vært under grenseverdiene, og derfor ingen spredning av partikler til områder utenfor deponiet.

Strømhastighet i området er fortsatt lav og gjennomsnittlig strømhastighet for de to siste ukene er 1,8 cm/sekund. Alle måleresultater for turbiditet og strømhastighet for de siste to ukene (perioden 27/3 til 6/4-06) er vist i vedlagte figurer 1-6. Last ned rapport som pdf for å se figurer.

Mandag 3. april ble det gjennomført en undersøkelse med ROV utstyrt med kamerautstyr. Det ble tatt videofilm av nedføringsrør og nedføringsrørets utløp (diffusor). Opptakene viser at nedføringsrøret ikke har lekkasje av nedført materiale i noen deler av røret. Videre viser opptakene at massene strømmer jevnt ut av diffusoren og strømmer ned mot sjøbunnen. Bildene viser at det ikke dannes noen partikkelsky i vannmassene over utløpet av nedføringsrøret.

Resultatene fra ROV undersøkelsen bygger opp under overvåkningsresultatene som viser at det ikke er noen spredning av nedførte masser til områder utenfor deponiet.

NGI har denne uken tatt en rekke vannprøver i vertikalprofil i vannmassene i dypvannsdeponiet og på stasjoner innover i Bekkelagsbassenget, ved Hovedøya og inne i Bunnefjorden for å dokumentere vannkvalitet. Resultatene fra denne undersøkelsen inngår i Oslo Havn KFs program for å kontrollere om det deponering skjer i henhold til SFTs krav.

Resultatene fra undersøkelsen blir klare etter påske.

Oppdatert: 20.11.2013 09:39