Passive prøvetakere viser resultater som forutsatt

NGI har gjennomført en overvåking av "Ren Oslofjord" med passive prøvetagere fra september til november. Analysene av prøvetagningene viser at det ikke er spredning oppover i vannmassene, og heller ikke uønsket spredning ut av deponiområdet ved Malmøykalven.

Passive prøvetagere er en metode som benyttes til å ta opp organiske forbindelser som PAH og PCB. Det er også en metode som gir en tidsintegrert, gjennomsnittlig konsentrasjon av analyserte løste forbindelser og metoden kvantifiserer også forbindelser i svært lave konsentrasjoner. Den kjemiske analysen er foretatt av NGI Miljølaboratoriet som er et akkreditert laboratorium

Etter åtte måneders arbeid viser målingene liten eller ingen forskjell ved målestasjon MP1, MP2 og MP4, med unntak av MP3 hvor det er observert forhøyede konsentrasjoner av PAH og PCB ved 60 meters vanndyp.

- Gjennomgående finner vi lavere og/eller like konsentrasjoner av de aktuelle miljøgiftene i og rundt dypvannsdeponiet, som vi fant høsten 2005: Altså før oppstart av arbeidene med dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. De forhøyede konsentrasjonene ved MP3 er lave og er innenfor grenseverdier forutsatt i miljøregnskapet og de tillatelser som er gitt av SFT. Arbeidene går derfor som forutsatt i henhold til alle utredninger, søknader og tillatelser. Det er ikke spredning oppover i vannmassene, og det er heller ingen uønsket spredning ut av deponiområdet, sier overvåkningsansvarlig Arne Pettersen i NGI.

Prøvetagningen er foretatt i perioden 22/9 til 6/11. Den utvidede miljøovervåkingen med passive prøvetakere kommer i tillegg til den ordinære daglige overvåkingen og jevnlige stikkprøver av vannkvalitet.

Last ned fullstedning rapport her:

Oppdatert: 20.11.2013 08:49