Positiv SFT-inspeksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomfører jevnlige inspeksjoner av prosjekt "Ren Oslofjord". Siste kontroll ble gjennomført 5. september 2006, og SFT formidler at de har et generelt positivt inntrykk av prosjektet og dets ivaretakelse av de tillatelser som er gitt.

SFTs generelle konklusjon etter inspeksjonen var som følger:
"Miljøhensyn er tydelig presisert i prosedyrer for gjennomføring av mudringstiltakene og miljøovervåkningen. De følges opp systematisk og regelmessig, blant annet i ukentlige byggemøter, kontrollgruppe miljø og i uke- og månedsrapporter."

SFT avdekket et avvik for mangelfull kontroll med en av turbiditetsmålerne. Dette skriver seg til en driftstans ved MP4 i perioden 24-29.05. Når dette ble oppdaget ble måleren reparert umiddelbart, og den ble så skiftet ut med tilsvarende måler som på de andre stasjonene. Alle turbiditetsmålerne er online og programmert for varsling ved for høy turbiditet eller manglende signaler. MP4, som var en litt annen type måler, varslet kun ved for høy turbiditet og ikke hvis sendesignalene falt ut. En eventuell driftsstans ved denne eller på en av de andre turbidetsmålerne fanges nå opp i løpet av 10 minutter.

- Det er viktig for oss at SFT følger prosjektet så tett som de gjør. Disse inspeksjonene fungerer som en god test på at våre kvalitetssikringsrutiner fungerer, sier prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

Oppdatert: 20.11.2013 09:07