Pressemeldinger

På denne siden vil Oslo Havn publisere relevante pressemeldinger og annet materiell. Journalister står fritt til å bruke innholdet på denne og de øvrige sidene på dette nettstedet.


REN OSLOFJORD:
Trude Thingelstad
Fung. informasjonssjef / Director Public Relations
trude.thingelstad@ohv.oslo.no
23 49 26 18
91 709 287


PRESSEMELDINGER

Prosjekt Ren Oslofjord revidert:
Gode styringssystemer, men enkelte mangler i rapportering

(Oslo 15.mars 2010) Kommunerevisjonen har foretatt en forvaltningsrevisjon av prosjekt Ren Oslofjord og har sendt sin rapport ut på høring. Resultatet av revisjonen viser at prosjektet har hatt gode styringssystemer, men revisjonen fant enkelte mangler ved kvalitetssystemet og oppfølgingen av dette. Oslo Havn KF vil nå gjennomgå rapportens bemerkninger, og gi tilsvar innen fristens utløp.

24.03.2010
Les mer...

Tar anke til etterretning

(Oslo 24. februar 2010) Oslo Havn KF er i dag informert om at påtalemyndighetene har valgt å anke Oslo tingretts frifinnelse av foretaket i forbindelse med prosjekt "Ren Oslofjord". Oslo Havn KF tar anken til etterretning.

24.03.2010
Les mer...

Oslo Havn KF fullstendig frifunnet:
En seier for miljøet

(Oslo 1. februar 2010) Oslo tingrett har i dag frifunnet Oslo Havn KF på alle tiltalepunkter i forbindelse med arbeidene med miljøprosjekt "Ren Oslofjord".

03.02.2010
Les mer...

Tiltale tatt ut mot Oslo Havn KF

(Oslo 27. april 2009) Oslo Havn KF er blitt gjort kjent med at statsadvokaten nå har tatt ut tiltale mot blant annet Oslo Havn KF i forbindelse med prosjekt "Ren Oslofjord". Tiltalen relaterer seg til de tilfellene av ureglementert dumping av masser i fjorden som Oslo Havn redegjorde for 19. desember 2007. Oslo Havn KF tar tiltalen til etterretning og vil nå bruke tid på å gjennomgå den og vurdere hva man skal gjøre videre.

27.04.2009
Les mer...

Siste grabbtak tatt for en renere fjord

(Oslo 27. oktober 2008) Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" er i ferd med å avslutte sitt oppryddingsarbeid for en renere fjord. I helgen ble siste grabbtak tatt ved småbåthavna på Hovedøya, og markerer slutten på mudringsarbeidene. Fjorden er nå betydelige mindre forurenset enn tidligere.

27.10.2008
Les mer...

Opprørt over nye uriktige påstander

(Oslo 15. mai 2008): Deponimotstanderne har i dag publisert bilder på sine hjemmesider som de mener er bevis for at Secora og Oslo Havn har brutt forseglingen på lektere som benyttes til å frakte forurensede sedimenter til deponiområdet. Påstandene er også gjengitt i enkelte medier. Oslo Havn KF er opprørt over disse påstandene, da de ikke medfører riktighet.

15.05.2008
Les mer...

Lekkasje fra transportlekter

(Oslo 18. april 2008): Secoras transportlekter M079 har hatt et uhell som har medført et utslipp av forurensede sedimenter ved Malmøykalven. Utslippet ble forsøkt forhindret, men tiltakene som ble iverksatt klarte ikke dette. Dette er sterkt beklagelig.

18.04.2008
Les mer...

Lekter med påmontert gravemaskin sank i Bestumkilen

(Oslo 14. april 2008): En mindre lekter med påmontert gravemaskin sank i Bestumkilen i helgen. Hendelsen har ikke medført personskader eller forurensning. Det jobbes nå med å finne løsninger for å heve mudringsapparatet.

14.04.2008
Les mer...

Statusrapport "Ren Oslofjord" 2007: - I rute for en renere fjord

(Oslo 12. mars 2008): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" rapporterer at de er i rute med mudrings- og deponeringsarbeidene for en renere fjord, og forventer at arbeidene avsluttes i løpet av august 2008.

12.03.2008
Les mer...

Redegjørelse om ureglementert dumping av forurensende sedimenter

(Oslo 19. desember 2007): Det norske Veritas (DnV) konkluderer i sin granskning av Secora at det har forekommet tilfeller av ureglementert dumping av forurensede sedimenter fra overflaten. NIVA konkluderer med at det ikke har medført større miljøkonsekvenser for fjorden. Det er iverksatt tiltak for å forhindre at noe lignende kan skje i fremtiden.

19.12.2007
Les mer...

Trygg på at det ikke er uønsket spredning fra dypvannsdeponiet

(Oslo 25. oktober 2007): Oslo Havn KF er trygg på at det ikke er uønsket spredning ut av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette ville i så fall vært fanget opp av overvåkningsprogrammet. Ekkoloddmålinger er ikke en del av overvåkingsprogrammet i prosjekt Ren Oslofjord, da dette ikke er ansett for å være en velegnet metode for å kontrollere at massene blir liggende i deponiet.

25.10.2007
Les mer...

Veritas skal granske påstandene om ulovlig dumping om slam

(Oslo 14. september 2007) Secora har i dag informert Oslo Havn KF om at de har engasjert Vertas for å granske påstandene om ulovlig dumping av slam som fremkom i VG i går. Oslo Havn KF er tilfreds med at et velrenommert og uhildet selskap som Veritas har fått oppdraget, og vil avvente rapportens innhold før det foretas ytterligere vurderinger i denne saken.

14.09.2007
Les mer...

Secora iverksetter konkrete forbedringstiltak

(Oslo 12. september 2007) Oslo Havn KF og Secora har i dag hatt et møte for å gjennomgå de påstander som er fremsatt i dagens VG. Konklusjonen er at Secora vil nå iverksette ytterligere eksterne undersøkelser for å bringe frem alle sider av saken samt fire konkrete tiltak for å forbedre oppfølging av rutiner.

12.09.2007
Les mer...

Oslo Havn KF vil ha fakta på bordet. - Innkaller Secora til et hastemøte i dag

(Oslo 12. september 2007) Oslo Havn KF viser til fremsatte påstander om påstått ulovlig slamdumping fra Secora i dagens VG og ønsker å understreke at innholdet i disse påstandene er et brudd på prosedyrer og fullstendig ukjent for oss. Oslo Havn KF har innkalt Secora til et møte i dag for å få en fullstendig redegjørelse om alle forhold.

12.09.2007
Les mer...

Oslo Havn KF ber Secora om umiddelbar omlegging

(Oslo 5. september 2007) Oslo Havn KF er i dag blitt gjort kjent med at vår entreprenør Secora har foretatt septiktømming rett i fjorden fra et av mudderfartøyene. Dette er ikke i henhold til de retningslinjer som gjelder for prosjekt "Ren Oslofjord". - Vi har i dag bedt Secora om å gjennomgå sine rutiner og foreta umiddelbar omlegging av denne uønskede praksisen, sier prosjektleder Torild Jørgensen i miljøprosjekt "Ren Oslofjord".

05.09.2007
Les mer...

Usann kampanjeavis om "Ren Oslofjord"

(Oslo 4. september 2007) Oslo Havn KF reagerer sterkt på enkelte elementer i Petter Stordalens såkalte miljøavis om havneoppryddingen i Oslofjorden. - Helhetsinntrykket er at den er uredelig, og det såkalte bildebeviset på spredning forteller ikke sannheten, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

04.09.2007
Les mer...

Avviser påstand om hemmelighold på det sterkeste

(Oslo 29. august 2007) Oslo Havn KF avviser påstander om hemmeligholdelse av miljøinformasjon rundt prosjekt Ren Oslofjord på det sterkeste. I Dagbladet 29. august fremsettes påstander om at prosjektet hemmeligholder viktig miljøinformasjon, noe som overhodet ikke er tilfelle.

30.08.2007
Les mer...

Starter miljømudring i Bestumkilen

(Oslo 07. august 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" går nå i gang med miljømudring i Bestumkilen. I uke 32 starter arbeidene med å rydde opp i den sterkt forurensede sjøbunnen. Gevinsten er ikke bare et renere fjordmiljø, men også en etterlengtet økning av seilingsdybden.

07.08.2007
Les mer...

Halvveis til målet om en renere Oslofjord

(Oslo 20. juni 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har nå mudret og deponert en estimert masse på 164 000 kubikkmeter forurensede sedimenter i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tillegg er det deponert 45 000 kubikkmeter oppmålt masse fra senketunneltraseen. Prosjektet blir i løpet av året ferdig med å mudre alle de store arealene i indre havn, og gjenstående områder i indre havnebasseng fullføres i løpet av 2008.

20.06.2007
Les mer...

Oslo Havn og Friluftsetaten presiserer: Bading frarådes på Hovedøya badeplass frem til St. Hans.

(Oslo 11. juni 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" og Friluftsetaten fråråder bading i bukta sydvest på Hovedøya (tidligere Hovedøya Folkebad) frem til St. Hans. Årsaken er at det mudres opp i forurenset sjøbunn i forbindelse med opprusting av stranda før det legges på ny sand. Mens mudringen pågår vil vannet bli grumsete i og rundt stranda.

11.06.2007
Les mer...

Bekkelagsbassenget er ikke deponiområde

(Oslo 05. juni 2007): Etter dagens artikkel i Aften "Ny uro om giftdumping", ønsker Oslo Havn KF og miljøprosjektet "Ren Oslofjord" å presisere at Bekkelagsbassenget verken nå eller tidligere er definert som deponiområdet.

05.06.2007
Les mer...

Startskudd for opprydding og opprusting av Hovedøya badeplass

(Oslo 04. juni 2007): Fra i dag og frem til St. hans vil miljøprosjekt "Ren Oslofjord" sammen med Friluftsetaten rydde i forurenset sjøbunn og legge ut ny sand i badestranda i bukta på Hovedøya. Målet er å gjenskape Hovedøyas badestrand som den attraktive badeplassen den var i første halvdel av forrige århundre.

04.06.2007
Les mer...

Bergqvist-rapport viser at "Ren Oslofjord" holder seg til tillatelsen

(Oslo 26. mars 2007): NGI har i dag gjennomgått Bergqvist-rapporten presentert i formiddag om miljøprosjektet "Ren Oslofjord". NGI konkluderer med at resultatene i Bergqvists undersøkelser er i overensstemmelse med NGI sine funn i eget overvåkingsprogram. Det er ikke spredning utover tillatelsen.

26.03.2007
Les mer...

Oslo Havn presiserer om Bellona

(Oslo 07. mars 2007): Oslo Havn KF viser til pressemelding sendt ut tidligere i dag med tittel "Bryter ikke SFTs tilatelser" og ønsker i den anledning å presisere at vi er klar over Bellonas holdning til deponering ved Malmøykalven.

07.03.2007
Les mer...

Bryter ikke SFTs tillatelse

(Oslo 07. mars 2007): Oslo Havn KF og Secora benytter seg av diffusor ved nedføring av masser i deponiet. Dette er ikke et brudd på tillatelsen fra SFT. Tvert i mot benytter Oslo Havn den metoden Bellona anbefalte i sin høringsuttalelse.

07.03.2007
Les mer...

Starter mudring i Pipervika i uke 7

(Oslo 09. februar 2007): Oslo Havns entreprenør Secora starter opp med mudring i Pipervika i uke 7. Mudringen er en del av den helhetlige oppryddingen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. Pipervika mudres nå for å skåne sommersesongen for anleggsarbeidene og avsluttes 1.april.

11.02.2007
Les mer...

- Oslo Havn KF åpne for at det gjennomføres volumberegninger

(Oslo 06. februar 2006): Oslo Havn KF er helt åpne for at det gjennomføres volumberegninger av Veritas, og håper at Krf, RV og AP som har krevd at dette gjennomføres samtidig er behjelpelig med å finne midler for å gjennomføre en slik beregning.

07.02.2007
Les mer...

Nye prøvemetoder bekrefter at miljøprosjektet "Ren Oslofjord" går som forutsatt

(Oslo 01. desember 2006): En utvidet overvåkning av miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har vært foretatt fra september til november. Analysene av prøvetagningene viser at det ikke er spredning oppover i vannmassene, og heller ikke uønsket spredning ut av deponiområdet ved Malmøykalven.

01.12.2006
Les mer...

Brunt vann fra Alna

(Oslo, 23. november 2006): I Oslofjorden er det observert mye brunt vann den siste tiden. Nylig utført inspeksjon fra NGI viser at vannet stammer fra Alna. Store nedbørsmengder gjør at elvene vokser og drar med seg brunt vann utover fjorden.

23.11.2006
Les mer...

Positiv til at flere overvåker miljøprosjektet "Ren Oslofjord"

(Oslo 09. november 2006): Oslo Havn KF og miljøprosjektet "Ren Oslofjord" er positive til at Neptun har iverksatt miljøovervåking av mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord. Det forutsettes at dette skjer etter faglige anerkjente metoder som kan etterprøves.

08.11.2006
Les mer...

Kurt Oddekalvs fortsetter sin desinformasjonskampanje

(Oslo 02. oktober 2006): Kurt Oddekalv presenterte 28.september "nye" slamprøver i forbindelse med deponeringsarbeidene ved Malmøykalven. I både TV2 og AMTA ble slamprøvene fremstilt som både nye og sensasjonelle. De er ingen av delene

02.10.2006
Les mer...

Positiv SFT-inspeksjon av prosjekt "Ren Oslofjord"

(Oslo 12. september 2006): 5. september gjennomførte Statens forurensningstilsyn (SFT) en inspeksjon av prosjekt "Ren Oslofjord". SFT konkluderer med et generelt positivt inntrykk av arbeidene. Ett avvik ble avdekket, og dette var allerede rettet opp før inspeksjonen.

12.09.2006
Les mer...

90 000 kubikkmeter trygt nedført i dypvannsdeponiet

(Oslo 21. august 2006): Miljøovervåkingen av mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord i perioden 30.juni til 4.august viser at det ikke har forekommet uønsket partikkelspredning og at arbeidene går etter planen og innenfor de tillatelser som er gitt.

21.08.2006
Les mer...

Positive prøver av badevannet i Oslofjorden

(Oslo 3. juli 2006): I forbindelse med mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord gjennomfører NGI månedlige prøvetakinger av vannkvaliteten i badesesongen. Resultatene fra prøvetakingen den 13/6 viser at vannkvaliteten er god.

03.07.2006
Les mer...

50 000 kubikkmeter sjøbunn deponert uten spredning

(Oslo 23.juni 2006): Overvåkingen av arbeidet med deponering av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter med uforminsket styrke. Så langt er mer enn 50 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn trygt deponert. Miljøovervåkingen per 16. juni viser at arbeidene går som planlagt og at de ikke er spredning av masser ut av deponiet.

23.06.2006
Les mer...

Ingen partikkelskyer i Oslofjorden

(Oslo 21.juni 2006): Dagbladet fremstiller i en artikkel på nett (21.06) at det nå er en "giftig partikkelsky" i Oslofjorden. Dette medfører ikke riktighet. For det første viser alle målinger at det ikke er spredning av partikler ut av deponiområdet, og for det andre er filmen som vises tatt opp i mars.

21.06.2006
Les mer...

Deponering fortsetter som planlagt

(Oslo, 8.juni 2006) Arbeidet med deponering av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter. Målingene til NGI (Norges Geotekniske Institutt) viser ingen uønskede hendelser de siste to uker.

08.06.2006
Les mer...

Dypvannsdeponiet: - Ingen forutsetninger er brutt

(Oslo, 24. mai 2006). I løpet av de tre månedene arbeidene med nedføring av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponiet har pågått viser NGIs miljøovervåking at ingen forutsetninger er brutt. Heller ikke i uke 20 var det uønskede hendelser og tegn til uønsket spredning av masser.

24.05.2006
Les mer...

Dypvannsdeponering skjer som forutsatt

(Oslo, 15. mai 2006) Miljøovervåkingen av prosjekt "Ren Oslofjord" og dypvannsdeponiet i uke 19 viser ingen uønskede hendelser. Måledata bekrefter at arbeidene går etter planen og at det ikke er spredning av nedførte masser ut av deponiet.

15.05.2006
Les mer...

Klart for mudring i Bispevika

(Oslo, 12. mai 2006) I dag, fredag 12.mai, ankommer mudringslekter 052 Oslo for klargjøring for mudringsarbeider i Bispevika. Oslo Havn, og entreprenør Secora, vil i løpet av neste uke starte opp mudring i Bispevika som et ledd i den helhetlighet tiltaksplanen for en renere Oslofjord.

12.05.2006
Les mer...

Fortsatt positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 5. mai 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 17 og 18 har involvert både automatiske turbiditetsmålinger, manuelle målinger, visuell observasjon og ROV-undersøkelser. Alle resultater indikerer at det ikke er noen uønsket spredning av nedførte masser fra deponiet.

05.05.2006
Les mer...

Styrker prosjekt "Ren Oslofjord" med automatisk miljøovervåking

(Oslo, 21. april 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter, og også i uke 16 viser måledataene at arbeidene skjer i henhold til de tillatelser som er gitt. Overvåkingsarbeidet er også styrket gjennom at det i løpet av uken er utplassert bøyerigger for automatisk overvåking.

26.04.2006
Les mer...

Utvidet miljøovervåking viser at alt går etter planen

(Oslo, 7. april 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 14 har involvert både turbiditetsmålinger, ROV-undersøkelser og vannprøver flere steder i fjorden. Resultatene viser at det ikke er noen indikasjoner på spredning av nedførte masser fra deponiet.

11.04.2006
Les mer...

Prosjekt "Ren Oslofjord" vil politianmelde alle fremtidige aksjoner.

(Oslo 5.april 2006) Prosjekt "Ren Oslofjord" mener aksjonistene er miljøfiendtlige, og nye aksjoner vil derfor politianmeldes. Det vil også bli sendt krav om erstatning til enkeltmedlemmer og/eller grupperinger som deltar i nye aksjoner. Dette varslet Oslo kommune, Oslo Havn og Statens vegvesen på en pressekonferanse i dag.

06.04.2006
Les mer...

Ingen spredning av nedførte masser i dypvannsdeponiet

(Oslo, 31. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 13 stadfester at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Det er ingen indikasjoner på spredning av nedførte masser fra deponiet.

31.03.2006
Les mer...

Grunnløs anmeldelse av Oslo Havn KF og Secora

(Oslo, 28. mars 2006) Oslo Havn KF, er sammen med Secora, Statens vegvesen og Skanska, i dag blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund i forbindelse med opprydningen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. Oslo Havn KF mener påstandene i anmeldelsene er grunnløse og kan dokumentere at de ikke medfører riktighet.

29.03.2006
Les mer...

Ekkogram viser ingen spredning av nedførte masser

(Oslo, 24. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet for uke 12 viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Ekkoloddundersøkelser og ekkogramtolkninger viser heller ingen spredning av nedførte masser.

25.03.2006
Les mer...

Ny positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 17. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet fortsetter, og resultatene i uke 11 viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Foreløpige tolkninger av ekkogrammer viser heller ikke partikkelspredning utenfor deponiområdet.

17.03.2006
Les mer...

Positiv SFT-revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord"

(Oslo, 13. mars 2006) SFTs revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord" gir prosjektet generelt gode skussmål, kun to avvik ble funnet. Avvikene har etter SFTs vurdering ikke hatt miljømessige konsekvenser av betydning. Utbedringstiltak er gjennomført.

14.03.2006
Les mer...

Positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 10. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Alle målinger bekrefter så langt at arbeidene foregår innenfor de forutsetninger det er lagt opp til i de tillatelser som er gitt.

10.03.2006
Les mer...

Alle målinger viser at deponeringen skjer som forutsatt

(Oslo, 3. mars 2006) Norges Geotekniske Institutt (NGI) er i gang med sitt kontroll- og overvåkingsprogram av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Alle målinger viser nå at deponeringen går etter planen, og at det i forhold til partikkelspredning er et lavt nivå.

03.03.2006
Les mer...

Ingen snødumping i Oslo havn

(Oslo, 2. mars 2006) Styret i Oslo Havn KF vedtok i kveld å si fortsatt nei til dumping av snø i havnebassenget.

03.03.2006
Les mer...

Vellykket deponering gjennomført

(Oslo, 1. mars 2006) I løpet av formiddagen har Oslo Havn og Secora gjennomført den første vellykkede nedføringen av masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Deponeringen gikk som forventet.

01.03.2006
Les mer...

Mudringsarbeidet starter i dag

(Oslo, 28. februar 2006) I dag starter Statens Vegvesen mudringsarbeidet i indre Oslofjord. Arbeidet er et ledd i prosjektet "Ren Oslofjord" som består i å flytte og få kontroll med forurenset sjøbunn i indre oslofjord.

28.02.2006
Les mer...

NGI skal overvåke flyttingen av forurenset sjøbunn

(Oslo, 24.februar 2006) Oslo havn KF har tildelt Norges Geotekniske Institutt (NGI) kontrakten for overvåking av mudringen og flyttingen av den forurensede sjøbunnen i indre Oslo havn. Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram i startfasen.

24.02.2006
Les mer...

Startskuddet går for en renere Oslofjord

(Oslo, 16.februar 2006) I dag går startskuddet for gjennomføringen av Oslo kommunes arbeid for en renere Oslofjord. Nå skal det ryddes opp i gamle miljøsynder. Resultatet av arbeidet vil være enda bedre vannkvalitet, betydelig lavere nivå av miljøgifter i sjøbunnen, og enda bedre bade- og fiskeforhold i indre Oslofjord.

15.02.2006
Les mer...

Entreprenør for dypvannsdeponiet valgt

(Oslo, 10. januar 2006) Oslo Havn KF har i dag inngått kontrakt med entreprenør om mudring og deponering av forurenset sediment.

08.02.2006
Les mer...

Sedimentdeponi ved Malmøykalven

(Oslo, 13. desember 2005) Den planlagte deponeringen av forurenset masse i dypvannsdeponi ved Malmøykalven, vil skje etter godkjent og vedtatt metode med rør som føres helt ned til bunnen av deponiet.

07.02.2006
Les mer...