50 000 kubikkmeter sjøbunn deponert uten spredning

(Oslo 23.juni 2006): Overvåkingen av arbeidet med deponering av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter med uforminsket styrke. Så langt er mer enn 50 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn trygt deponert. Miljøovervåkingen per 16. juni viser at arbeidene går som planlagt og at de ikke er spredning av masser ut av deponiet.

Overvåkingsansvarlig Norges Geotekniske Institutt (NGI) konkluderer i sine ukesrapporter for perioden 2-16.juni (uke 23 og 24) at det ikke er registrert noen uønskede hendelser i arbeidene med prosjekt "Ren Oslofjord". Både turbiditet og strømhastighet har i hele denne perioden vært under grenseverdiene som gitt i tillatelse fra SFT og kontrollplanen.

I denne overvåkingsperioden ble det i tillegg de ordinære automatiske målingene, også gjennomført en omfattende vannprøvetakning for å dokumentere vannkvalitet. Prøvene ble tatt onsdag 13.juni.

- Det ble hentet prøver fra fem badeplasser, Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. Disse badeplassene ble også prøvetatt i februar før nedføringen startet. Dette er prøver som ligger utenfor det vi er pålagt å gjøre, men som foretas for å kunne dokumentere at deponeringsarbeidet ikke vil ha innvirkning på vannkvaliteten der Oslos innbygger gjerne vil bade nå i sommersesongen, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

Det ble også tatt prøver fra deponiområdet i flere dyp, samt fra områder utenfor deponiet som referanse. I tillegg ble det tatt vannprøver fra mudringsområdet inne i Bjørvika.

Utfyllende informasjon og analyser av overvåkingen er tilgjengelig i form av ukes- og månedsrapporter på www.renoslofjord.no.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.


For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

For mer informasjon om overvåkingen kontakt:
Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252
Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05