90 000 kubikkmeter trygt nedført i dypvannsdeponiet

(Oslo 21. august 2006): Miljøovervåkingen av mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord i perioden 30.juni til 4.august viser at det ikke har forekommet uønsket partikkelspredning og at arbeidene går etter planen og innenfor de tillatelser som er gitt.

Innen utgangen av uke 32 er 90 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn deponert i dypvannsdeponiet. Dette utgjør mellom 15 - 20 prosent av den mengde sjøbunn som det er inngått kontrakt om å rydde bort. I den aktuelle perioden har det ikke vært uønsket hendelser i forbindelse med deponeringsarbeidet, og NGIs miljøovervåking konkluderer også med at det ikke vært uønsket partikkelspredninger. Både turbiditet og strømhastighet er innenfor de krav som er stilt.

Oslo Havn v/ Secora mudrer forurensende masser fra Bjørvika og Bispevika fra sørlig grense av senketunneltraseen for E18 og ut mot eksisterende kote-15. Mudringen overvåkes gjennom at det er montert to turbiditetsmålere på Secoras mudringsfartøy som registerer partikkelmengden mens det pågår mudringsarbeider. I tillegg er det satt ut turbiditetsmåler ved Sørengutstikkeren som måler bakgrunnsnivået av turbiditet i vannmassene.

- I løpet av perioden arbeidene har pågått har det vært en del mindre stopp i mudringsarbeidene på grunn av at grenseverdiene for turbiditet periodevis har vært for høye. Arbeidene har blitt gjenopptatt så fort turbiditeten har falt tilbake under grenseverdiene. Disse mindre stoppene er imidlertid en naturlig del av mudringsarbeidene og representer sikkerhetsmarginer for å unngå uønsket partikkelspredning, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

NGI gjennomførte en omfattende vannkvalitetsundersøkelse 26. juli. Tilsvarende målinger ble foretatt i juni. Det ble hentet overflatevann (1 meters dyp) fra fem badeplasser: Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. Prøvene er analysert for tungmetaller, PAH (organiske tjæreforbindelser), PCB, TBT (organisk tinnforbindelse bl.a. brukt som bunnstoff på båter), mineralolje og partikkelmengde (turbiditet) ved akkreditert analyselaboratorium.

- Resultatene viser at det ikke er påvist kvikksølv, TBT, organiske tjærestoffer, PCB eller olje i noen av badevannsprøvene, sier Pettersen.

26.juli ble det også tatt vannprøver fra deponiområdet på flere dyp, samt fra områder utenfor deponiet som referanse. Disse vannprøvene er analysert for tungmetaller.

- Det er ikke påvist kvikksølv i noen av disse prøvene. Konsentrasjonen av tungmetaller i dypvannsdeponiet er generelt ikke høyere enn i vannprøver hentet utenfor deponiet. Vannprøvene bekrefter at vannkvalitetssituasjonen er god, sier Pettersen.

Utfyllende informasjon og analyser av overvåkingen er tilgjengelig i form av ukes- og månedsrapporter på www.renoslofjord.no.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

For mer informasjon om overvåkingen kontakt:
Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252
Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05