Alle målinger viser at deponeringen skjer som forutsatt

(Oslo, 3. mars 2006) Norges Geotekniske Institutt (NGI) er i gang med sitt kontroll- og overvåkingsprogram av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Alle målinger viser nå at deponeringen går etter planen, og at det i forhold til partikkelspredning er et lavt nivå.

- Våre målinger viser at arbeidet går helt som forutsatt i alle utredninger og tillatelser. Dypvannsutskiftingen har ikke igangsatt noen større vannbevegelse, og bidrar derfor heller ikke til noen partikkelspredning ut av deponiet, sier Arne Pettersen i Norges Geotekniske Institutt (NGI) som evaluerer situasjonen fortløpende.

I vintermånedene kan det forekomme dypvannsutskiftninger i Oslofjorden. Det skjer også nå. Da heter det i kontrollprogrammet som er godkjent av SFT: "Dersom dypvannsutskiftning ved Drøbakterskelen registreres, skal kontrollansvarlig følge kontinuerlig strømmåling i deponiområdet. Dersom målt strøm i deponiet er større enn 6 cm/s, skal kontrollansvarlig sørge for at arbeidene stoppes inntil strømhastighetene synker til under 6 cm/s eller nødvendige justeringer av metoder er foretatt". NGI er kontrollansvarlig og måler strømhastighetene i deponiområdet daglig, og har ikke registrert målinger over grenseverdiene.

- Våre data viser at det så langt er strømhastighet langt under grensen, gjennomsnitt siste 24 timer er 1,5 cm/s. Dette viser at det er svært lite bevegelse i vannmassene, og ingen fare for partikkelspredning. Arbeidet går derfor etter planen, sier Arne Pettersen i Norges Geotekniske Institutt.

Kontrollprogrammet setter også krav til turbiditet (partikkelspredning). Dette måler NGI på fire punkter (øst, vest, nord og sør) i deponiområdet. Dette måles i forhold til bakgrunnsnivåene på en referansestasjon som ligger nord for deponiområdet, i Bekkelagsbassenget. Denne stasjonen er upåvirket av arbeidet. Kontrollprogrammet sier at grenseverdien for turbiditet er 5 NTU over bakgrunnsnivået.

- Målingene så langt viser at vi ligger godt under grenseverdiene, at vi faktisk ligger ned mot bakgrunnsnivået. Secora som entreprenør har også et målepunkt på bunnen 30 meter fra nedføringsstedet og det viser at turbiditeten der er gjennomsnittlig 3-4 NTU. Dette er godt innenfor kravene, og viser at arbeidet går helt etter planen og som forutsatt, sier Arne Pettersen i NGI

Saltholdighet måles i de mudrede massene i lekteren på vei ut til deponiet, og på sjøbunnen ved deponistedet før nedføring. Saltinnholdet har vært praktisk talt det samme i begge målepunktene, og det har ikke vært behov for å tilsette salt ved nedføring.

- Vi er godt fornøyd med målingene. Disse viser at dypvannsdeponering er en trygg og god miljøløsning. Prosjekt "Ren Oslofjord" er et miljøtiltak som er påkrevd, og som vil bidra til en renere fjord for alle som trives der - både de som bader og de som lever der, sier prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen,
Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05