Avviser påstand om hemmelighold på det sterkeste

(Oslo 29. august 2007) Oslo Havn KF avviser påstander om hemmeligholdelse av miljøinformasjon rundt prosjekt Ren Oslofjord på det sterkeste. I Dagbladet 29. august fremsettes påstander om at prosjektet hemmeligholder viktig miljøinformasjon, noe som overhodet ikke er tilfelle.

Norsk Redaktørforening, Kristelig Folkepartis Aud Kvalbein og Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen blander kortene når de hevder prosjektet Ren Oslofjord hemmeligholder viktig miljøinformasjon. Tvert om, prosjekt Ren Oslofjord offentliggjør og tilgjengeliggjør all relevant miljøinformasjon.

- Vi hemmeligholder ikke miljøinformasjon. De som hevder dette, snakker mot bedre vitende, sier prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn.

Relevant miljøinformasjon har under hele prosjektets gang vært tilgjengelig på www.renoslofjord.no. Der publiseres miljø- og ulike overvåkningsrapporter fra deponeringsarbeidet fortløpende.

- Det finnes vel knapt et miljøprosjekt som har informert så mye og så bredt som prosjekt "Ren Oslofjord". All informasjonen vi besitter, både i form av rådata og analyser, blir publisert fortløpende på våre nettsider. Det dreier seg om ukes- og månedsrapporter fra overvåkningen av deponeringen og spesialrapporter. Det utarbeides også artikler på spesifikke tema og aktiviteter i prosjektet, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Motstanderne av opprydningsprosjektet ønsker innsyn i ekkolodd-data som Oslo Havn KFs entreprenør Secora besitter. Målingene utføres ikke på oppdrag av Oslo Havn KF, og er ikke en del av kontrollplanen som er utarbeidet for å møte kravene i tillatelsen gitt av SFT. Tidligere i våres oversendte entreprenøren flere målinger til Statens Forurensningstilsyn (SFT). Disse dataene har SFT videresendt til deponimotstandere på Nesodden.

Veritas (DNV) ble bedt av SFT om å bedømme hvorvidt ekkoloddmålinger kan benyttes til å bedømme om de deponerte massene ligger der de skal. DNV konkluderte entydig: Det er betydelig usikkerhet (over 10 prosent) knyttet til volumberegninger med bruk av ekkoloddmålinger.

- Målingene som er gjennomført i den operative planleggingen av arbeidene, dekker kun deler av deponiområdet. Dermed er de ikke til nytte for beregninger av volumendringer, forteller administrerende direktør Ole-Johnny Johansen i Secora.

- De som er oppriktig interessert i miljøinformasjon fra prosjektet, finner dette i rikelig monn på nettsiden www.renoslofjord.no. Denne informasjonen er dekkende for miljøsituasjonen i deponeringsområdet, og den er relevant i forhold til krav satt i tillatelsen fra SFT. Å gjøre om saken vedr. ekkoloddmålingene til en hemmeligholdelse fra prosjektet, er en grov påstand. Prosjektets medarbeidere er klare til å stille opp for å gi alle interesserte politikere miljøinformasjon om prosjektet, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05