Deponering fortsetter som planlagt

(Oslo, 8.juni 2006) Arbeidet med deponering av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter. Målingene til NGI (Norges Geotekniske Institutt) viser ingen uønskede hendelser de siste to uker.

Det er i perioden 19. mai - 2. juni 2006 ikke registrert noen uønskede hendelser i arbeidet med nedføring av mudrede masser til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Målt turbiditet (partikkelinnhold i vannmassene) og strømhastighet har vært under grenseverdiene som gitt i tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn og kontrollplanen.

- Dette betyr at de nedførte massene ikke spres til områder utenfor deponiet, men at massene legger seg i deponiet som forutsatt, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

Arbeidet overvåkes kontinuerlig av Norges Geotekniske Institutt ved bruk av fire målestasjoner som analyserer turbiditeten i området. Den ene av disse var ute av drift fra morgenen 24. mai til 29. mai 2006, et tidsom hvor det på grunn av Kristi Himmelfartsdag og helgen, kun ble nedført masser i to dager.

- Strømretning og strømstyrke har i perioden vært slik at eventuelle avvik ville blitt registrert av de tre andre målestasjonene. Dette skjedde ikke. NGI konkluderer derfor med at det ikke har vært turbiditet over tillatte verdier i tidsommet. For å sikre at lignende avvik ikke skal oppstå igjen ble måle - og dataoverføringsutstyret ved den aktuelle målestasjonen byttet ut 31. Mai, sier Pettersen.

Fullstendig overvåkingsrapport for uke 21 og 22, samt alle andre uker er tilgjengelig på www.renoslofjord.no. Mer detaljerte måledata er å finne i disse rapportene. Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon se www.renoslofjord.no eller kontakt:
Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252
Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05