Dypvannsdeponiet: - Ingen forutsetninger er brutt

(Oslo, 24. mai 2006). I løpet av de tre månedene arbeidene med nedføring av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponiet har pågått viser NGIs miljøovervåking at ingen forutsetninger er brutt. Heller ikke i uke 20 var det uønskede hendelser og tegn til uønsket spredning av masser.

Den kontinuerlige miljøovervåkingen av prosjekt "Ren Oslofjord" og dypvannsdeponiet fortsetter med uforminsket styrke.
- Vi har ikke registrert uønskede hendelser i perioden 12-19.mai. Både turbiditet og strømhastighet har vært under grenseverdiene. Nedførte masser spres derfor ikke til områder utenfor deponistedet, men legger seg i deponiet som forutsatt, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

I enkelte medier er det imidlertid den siste tiden fremsatt påstander om forutsetningene for prosjekt "Ren Oslofjord" er brutt fordi massene spres med strømmen. Dette medfører ikke riktighet.

I hele perioden det har pågått arbeider har NGI utført overvåking av partikkelinnhold i vannmassene på fire stasjoner rundt deponiet og på en referansestasjon i Bekkelagsbassenget, samt at det måles strømhastighet på en stasjon. Det måles også partikkelinnhold i hele vannsøylen ved nedføringsrøret kontinuerlig under nedføring av masser.

I tillegg til dette er det foretatt målinger i deponiarealet med ekkolodd og et eget tokt med miniundervannsbåt med kamera og simultanmåling av partikler i vannmassene. Det er også tatt en rekke vannprøver i deponiområdet og i fjordområdet for øvrig, slik at man har et sammenligningsgrunnlag. Alt dette gjøres for å kunne gripe inn og stoppe arbeidene dersom det oppstår en situasjon der spredning av forurensning kan forekomme.

- Alle forutsetninger som ble satt for arbeidene er så langt oppfylt. Massene føres ned i et lukket rør, de legger seg raskt på bunnen og det forekommer ikke spredning av forurensning ut av deponiområdet. Selv om det har vært en kraftig dypvannsutskiftning i vinter har det vært målt lave strømhastigheter i deponiområdet, noe som er helt i tråd med målinger utført av NIVA i 2004/2005. Med andre ord, ingen masser spres med strømmen og ingen forutsetninger er brutt, sier Pettersen.

Fullstendig overvåkingsrapport for uke 20 og alle andre uker er tilgjengelig på www.renoslofjord.no. Mer detaljerte måledata er å finne i disse rapportene.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon se www.renoslofjord.no eller kontakt:

Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252 Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05