Ekkogram viser ingen spredning av nedførte masser

(Oslo, 24. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet for uke 12 viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Ekkoloddundersøkelser og ekkogramtolkninger viser heller ingen spredning av nedførte masser.

Knappe fire uker etter at arbeidene med nedføringen av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponi startet er det nå nedført 11 000 kubikkmeter forurensede masser. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i hele denne perioden foretatt målinger av både turbiditet og strømhastigheter. Miljøovervåkingen i hele perioden viser at både partikkelspredningen (turbiditet) og strømhastigheten i området er lav, og godt innenfor de krav som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

- Måleresultatene frem til 24.mars viser at partikkelinnholdet er under grenseverdiene satt av SFT. Turbiditeten i uke 12 er målt til å være mellom 0 og 3 NTU på tre av målepunktene. Det ble registrert avvik ved målestasjonen mellom Nordre Skjærholmen og Husbergøya ved 50-60 meters dyp, der det ble observert lag med partikkelspredning opp mot 8 NTU. Partikkelmengden avtar imidlertid nærmere nedføringsenheten. Det er utført analyse av disse partiklene, og analysen viste materialet besto av ferske fragmenter av planterester og ikke mudrede havnesedimenter. I tilegg har bunnstrømmen hovedretningen mot nord, og ikke mot sør hvor avviket ble funnet. Avviket har derfor ikke noe med nedføringen i deponiet å gjøre, sier Arne Pettersen i NGI.

Strømhastighetene har også i uke 12 vært lave, de er målt til 0-3 cm/sekund.

NGI var tirsdag 14.mars også ute på tokt med F/F Trygve Braarud og gjorde målinger med ekkolodd rundt deponiområdet. Med på toktet var Dr.scient Maren Onsrud som er ekspert på tolkninger av ekkogrammer fra slike undersøkelser. Det ble gjort målinger før og under nedføring av masser i deponiet. Under nedføring gikk båten i tette sirkler 70-200 meter fra riggen. Undersøkelsen viste at det ikke var slam i vannmassene verken før eller under nedføring av mudrede masser.

- Nedført masse legger seg horisontalt på sjøbunnen. Overvåkingsprogrammet og den ekstra akustiske undersøkelsen med ekkolodd viser at nedføringen går som planlagt, og at det ikke er spredning av mudrede masser fra deponiet, sier Pettersen,

- Arbeidene med å få en renere fjord er nå godt i rute. Måledatene viser at prosjektet er godt innenfor de krav som er stilt i tillatelsene som er gitt av SFT. Ekkogramtolkningene er en god bekreftelse på at massene oppfører seg som forutsatt, og at dypvannsdeponering vil bidra til betydelige miljøgevinster i fjorden, sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen,
Oslo Havn KF - tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79


Oppdatert: 13.11.2008 15:05