Fortsatt positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 5. mai 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 17 og 18 har involvert både automatiske turbiditetsmålinger, manuelle målinger, visuell observasjon og ROV-undersøkelser. Alle resultater indikerer at det ikke er noen uønsket spredning av nedførte masser fra deponiet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører kontinuerlige målinger av turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet i forbindelse med nedføringen av mudrede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I uke 17 gjennomførte også NGI ROV-undersøkelse.

- Alle resultatene fra undersøkelse vil bli presentert og vurdert i en egen rapport, men foreløpige resultater viser at det visuelt ikke ble observert større skyer av partikulært materiale i området rundt nedføringsenheten. Bilder av selve diffusoren viser at massene strømmer ned til bunnen og ikke oppover i vannmassene, sier Arne Pettersen i NGI.

ROV-en var utrustet med videokameraer som hele tiden filmet vannmassene. I tillegg var ROV-en satt opp med SAIV SD-204 for måling av saltholdighet, temperatur og turbiditet. ROV-en hadde en kjørerute 1-2 m over sjøbunnen, og gikk i tillegg opp og ned til sjøoverflaten jevnlig for å observere om det var partikulært materiale oppe i vannmassene. Det ble gjort en kjøring om morgenen før nedføring var startet, og en kjøring under/etter en nedføring av mudrede masser. Med på ROV-toktet var også representanter fra miljøvernorganisasjonene Bellona og Natur og Ungdom.

Turbiditetsdataene viser at partikkelinnholdet er på bakgrunnsnivå i vannmassene over 45 m dybde. I bunnvannet er det målt høyere verdier av turbiditet, men dette ble sett i nærheten av nedføringsrørets utløp (diffusor). Det ble registrert høye strømhastigheter natt til lørdag 22/4-06, og på bakgrunn av dette ble det ikke gjennomført nedføring denne dagen. I perioden etter dette har strømhastigheten vært lav og under den gitte grenseverdien.

- Foreløpige vurderinger av undersøkelsene viser at det ikke er spredning av mudrede masser til de øvre vannmassene over deponiet, og at massene sedimenterer i deponiet og ikke transportere ut til områdene rundt deponiets avgrensning, sier Pettersen.

Fredag 5.mai presenterte VG Nett et foto av det som kan ligne en partikkelsky i vannoverflaten ved deponiområdet og med retning mot Langøyene.
- Entreprenøren Secora har sett etter dette når de passerer og ser ikke noe, de har heller ikke hatt noen uhell i dag, og første nedføring var kl 14, lenge etter dette bildet ble tatt. NGI har nå kl. 16 målt turbiditet ved nordre ankerbøye for Secora og en måling i retning Langøyene fra overflaten og ned til 44m dyp. Vi måler kun 1 NTU. Denne obervasjonen kan dermed ikke være partikler, men noe annet som gir et optisk inntrykk, sier Audun Hauge i NGI.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05