Grunnløs anmeldelse av Oslo Havn KF og Secora

(Oslo, 28. mars 2006) Oslo Havn KF, er sammen med Secora, Statens vegvesen og Skanska, i dag blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund i forbindelse med opprydningen av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. Oslo Havn KF mener påstandene i anmeldelsene er grunnløse og kan dokumentere at de ikke medfører riktighet.

Oslo Havn finner det nødvendige å kommentere anmeldelsen da den er full av feilaktige påstander/tolkninger av fakta og av de tillatelser som er gitt. Grunnlaget for anmeldelsen fra Norges Miljøvernforbund av Oslo Havn/Secora er at Oslo Havn KF som tiltakshaver angivelig bryter de forutsetningene som er gitt i tillatelsen fra SFT, og som lå til grunn for at Oslo kommune vedtok prosjektet. Dette medfører ikke riktighet.

Både Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har ansvar for kontroll og overvåking av arbeidene og SFT som nylig har gjennomført en revisjon av arbeidene, bekrefter at arbeidene skjer i henhold til de tillatelser som er gitt.

I anmeldelsen karakteriseres to avvik fra kontrollprogrammet som alvorlige brudd på forutsetningene. SFT har i sin revisjon selv klassifisert dette som "avvik uten miljømessig konsekvens". Begge avvikene ble korrigert umiddelbart og tiltak etablert. Oslo Havn viser til pressemelding sendt 13.mars og SFTs revisjonsrapport som er tilgjengelig på www.sft.no

Anmeldelsen viser også til ekkoloddmålinger utført av fiskeskøyten Helene. Oslo Havn ved NGI har foretatt egne ekkoloddundersøkelser som også er tolket av forskere ved Universitetet i Oslo. Disse tolkningene viser ikke partikkelspredning utenfor deponiområdet. Oslo Havn viser til pressemelding sendt 24.mars og overvåkingsrapport fra NGI uke 12 som er tilgjengelig på www.renoslofjord.no, hvor disse tolkningene er omtalt.

Det gjøres også et poeng av at Oslo Havn ved Secora har deponert til tross for det pågår en dypvannsutskiftning i Oslofjorden. I tillatelsen er det ikke satt noen generell begrensning på deponering, men stilt generelle krav til strømhastighet. I og med at dypvannsutskiftningen var varslet og godt kjent for Oslo Havn i god tid for arbeidets oppstart, har NGI overvåket strømhastighetene nøye. Det har vært målt lave strømhastigheter, og det har derfor heller ikke vært grunnlag for å stanse arbeidene eller iverksette andre tiltak. Oslo Havn viser til pressemeldinger om overvåkingen sendt 10.mars, 17.mars og 24.mars samt NGIs overvåkingsrapport for uke 10, 11 og 12 som er tilgjengelig på www.renoslofjord.no.

- På denne bakgrunnen stiller vi oss helt uforstående til anmeldelsen fra Miljøvernforbundet. Vi tolker anmeldelsen som en brikke i et større spill hvor enkeltmennesker og enkeltorganisasjoner forsøker å stoppe et demokratisk og lovlig fattet vedtak og et viktig miljøprosjekt, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn KF.

For mer informasjon, kontakt:
Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79
Ole Johnny Johansen, Secora, tlf. 90 56 90 06

Oppdatert: 13.11.2008 15:05