Halvveis til målet om en renere Oslofjord

(Oslo 20. juni 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har nå mudret og deponert en estimert masse på 164 000 kubikkmeter forurensede sedimenter i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tillegg er det deponert 45 000 kubikkmeter oppmålt masse fra senketunneltraseen. Prosjektet blir i løpet av året ferdig med å mudre alle de store arealene i indre havn, og gjenstående områder i indre havnebasseng fullføres i løpet av 2008.

Siden oppstarten av miljøprosjektet "Ren Oslofjord" i februar 2006 har arbeidene gått etter planen, både i forhold til miljøbudsjett og fremdrift. Status per 1. juni er at store deler av mudringsarbeidene i indre havn vil være ferdigstilt i 2007, mens Vippetangen/Lohavn, Filipstad/Hjortnes og Sydhavna påbegynnes og fullføres i 2008. For prosjektets fase 2 som omfatter mudring i småbåthavner og badestrender vil dette fullføres i løpet av 2008.

Per juni 2007 er det levert en estimert mengde forurenset masse til deponiet på 164 000 kubikkmeter. I tillegg kommer 45 000 kubikkmeter oppmålt masse fra Statens vegvesens arbeid med senketunneltraseen.

- Vi har beregnet å motta en estimert masse på 650 000 kubikkmeter i deponiet. Nå viser det seg at mengden av forurenset masse som skal deponeres blir noe mindre, fordi lagene med forurensningen ser ut til å ikke være fullt så tykke som beregnet i den helhetlige tiltaksplanen, sier prosjektleder i "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen.

Tildekkingsarbeidene er også godt i gang. Store deler av de arealene som skal tildekkes vil være ferdigstilt i løpet av året. Tildekkingen av selve deponiet er planlagt gjennomført i løpet av 2008/2009.

- Fremdriften skjer i henhold til de prosjektplaner vi har og oppryddingen vil avsluttes i løpet av 2008. I hele 2007 har vi hatt to mudringsfartøy i aksjon, mens vi i 2006 bare hadde ett. Det gjør at vi i 2007 får ryddet større og flere arealer samtidig, sier Jørgensen.

Overvåkingen av prosjektet som gjennomføres av Norges Geotekniske Institutt viser også at arbeidene skjer i henhold til de forutsetninger og de tillatelser prosjektet har fått.

- NGIs overvåking viser at miljøbudsjettet overholdes, og det betyr at det ikke er spredning utover det som er beregnet i konsekvensutredningen og i tillatelsene, avslutter Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.


For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05