Ingen partikkelskyer i Oslofjorden

(Oslo 21.juni 2006): Dagbladet fremstiller i en artikkel på nett (21.06) at det nå er en "giftig partikkelsky" i Oslofjorden. Dette medfører ikke riktighet. For det første viser alle målinger at det ikke er spredning av partikler ut av deponiområdet, og for det andre er filmen som vises tatt opp i mars.

I slutten av mars gjennomførte miljøorganisasjonen Bellona en ROV-undersøkelse under deponeringsarbeidene hvor det av bildene, i følge Bellona, fremgår en partikkelsky opp til 30-meters dyp innenfor dypvannsdeponiområdet. Denne videoen er i dag lagt ut på Dagbladet på nett som en nyhetsartikkel.

- Prosjekt "Ren Oslofjord" har gjennomført egne ROV-undersøkelser både i mars og i april som viser at partiklene legger seg på bunn slik som forutsatt. Turbiditetsmålingene rundt deponiområdet viser også at eventuelle partikkelskyer i deponiområdet ikke spres ut av deponiområdet, slik som forutsatt i alle tillatelser til prosjektet. Det er derfor ingen partikkelskyer verken på avveie eller på tur rundt i fjorden. Våre egne ROV-undersøkelser viser også at en begrenset mengde av partiklene stiger opp i vannmassene opp til 45 meters dyp i deponiet før de igjen faller ned og legger seg til rette innenfor deponiområdet. Tyngdekraften virker også under vann, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Artikkelen nevner også funn av kvikksølv. Disse funnene er omtalt og beskrevet i Norges Geotekniske Institutts miljøovervåkingsrapporter, månedsrapport for april som er publisert på www.renoslofjord.no. Her finnes også filmsnutter og rapporter fra prosjektets egne ROV-undersøkelser.

- Det ble målt noe forhøyede verdier av kvikksølv i april like over sjøbunnen ved nedføringsenheten og ved målestasjonen i den sørlige enden av deponiet, sammenlignet med prøver utenfor deponiet. Kvikksølvet viser seg å være bundet til partiklene, og ble heller ikke funnet i de øvre lag av vannmassene. Dette betyr at kvikksølv ikke spres ut av deponiet, slik som noen hevder, sier Jørgensen.

Miljøgiftene som Dagbladets artikkel refererer til er ikke nye miljøgifter, men gamle synder og miljøgifter som allerede finnes i fjorden i havnebassenget i Oslo. Disse miljøgiftene virvles daglig opp av småbåttrafikk og skipstrafikk og spres i fjorden og tas opp i næringskjeden.

- Oppryddingsarbeidet som prosjekt "Ren Oslofjord" utfører er derfor viktig med tanke på vannkvaliteten i hele Oslofjorden, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 20.11.2013 09:31