Kurt Oddekalvs fortsetter sin desinformasjonskampanje

(Oslo 02. oktober 2006): Kurt Oddekalv presenterte 28.september "nye" slamprøver i forbindelse med deponeringsarbeidene ved Malmøykalven. I både TV2 og AMTA ble slamprøvene fremstilt som både nye og sensasjonelle. De er ingen av delene

I følge Norges Miljøvernsforbunds egne hjemmesider ble sedimentprøvene tatt fra lasterommet på lekteren Mudder 079. Massene var mudret fra Bjørvika/Bispevika. Norges Geotekniske Institutt har gjennomgått resultatene NMF har lagt ut på sine egne hjemmesider 27.september 2006. Disse vannprøvene bekrefter de funn som ble gjort av NIVA/NGI så langt tilbake som 1995, og representerer selve grunnlaget for at oppryddingen av forurensede bunnsedimenter er iverksatt i Indre Oslofjord.

- I bunn og grunn har Kurt Oddekalv bidratt til å bekrefte våre egne prøver på dette området. Det viser jo at våre prøvetagninger er korrekte, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

Når Kurt Oddekalv fremstiller disse resultatene som nye og ukjente fortsetter han å spre desinformasjon om prosjekt "Ren Oslofjord". Faktum er at disse verdiene av sedimentprøver har vært fremlagt i søknad om opprydding i sedimenter fra 1995, i konsekvensutredningen for dypvannsdeponiet (2001 og 2003), i søknad til SFT om mudring og etablering av dypvannsdeponi i 2005 og lagt til grunn i tillatelsene fra SFT etter Forurensningsloven.

NGI gjennomførte kartlegging av mektighet av forurenset sediment i dette området høsten 2005. Dette ble analysert for innhold av metaller og organiske forurensninger. Alle resultatene er presentert i NGI-rapport 20051483-1, datert 1. desember 2005. Rapporten har i lang tid vært tilgjengelig på prosjektets nettsider: www.renoslofjord.no.

- Når Oddekalv presenterer dette som en nyhet avslører dette at han ikke har fulgt med i timene og på arbeidene i Oslo overhodet, og hvis dette er de verste resultatene han har sett i sin karriere kan han heller ikke ha fulgt med i sedimentoppryddingen i Norge generelt, sier prosjektleder Torild Jørgensen i "Ren Oslofjord".

- Vi opplever gang på gang at enkelte deler av media lar Oddekalv ukritiske komme til ordet med informasjon som presenteres som både ny, kritisk og sensasjonell, men som egentlig er en lemfeldig omgang med fakta. I kombinasjon med Oddekalvs munnrapphet blir dette gode mediehistorier. På oss virker det som det gode journalistiske prinsippet "Always check a good story" i enkelte medier er blitt til "Never check a good story". I en så betent sak som dette har utviklet seg til å være, burde journalister ikke gjør seg selv til mikrofonstativ for noen parter, sier styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen.

I andre medier fremstilles også påstander fra deponimotstanderne om at massene spres med vannmassene og ikke legger seg til rette i bunn på deponiområdet, slik de skal. Dette er også uriktig. Massene legger seg akkurat som planlagt. På www.renoslofjord.no ligger illustrasjoner som bekrefter utviklingen over tid i bunn på deponiet.

- Vi skjønner at det ikke er like spennende for Kurt Oddekalv og enkelte media å fortelle om et prosjekt som går etter planen. Men da burde de også hatt integritet nok til å dobbelsjekke historier som forsøker å tegne et annet bilde enn det bildet som faktisk kan dokumenteres, sier Stilluf Karlsen.


Kontakt:
Bernt Stilluf Karlsen, styreleder Oslo Havn KF
Mob. 928 21808

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
Prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79


Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

Oppdatert: 13.11.2008 15:05