Mudringsarbeidet starter i dag

(Oslo, 28. februar 2006) I dag starter Statens Vegvesen mudringsarbeidet i indre Oslofjord. Arbeidet er et ledd i prosjektet "Ren Oslofjord" som består i å flytte og få kontroll med forurenset sjøbunn i indre oslofjord.

Mudringsarbeidet består i å ta opp forurenset sjøbunn i de indre havneområdene. Statens Vegvesens arbeid starter i Bispevika og inngår i bygging av senketunnel for E18, samtidig som det er et ledd i den helhetlige opprydningsplanen der flere instanser bidrar i et felles løft for å løse en av Oslos største gjenværende miljøproblemer: Oslo kommune, Statens Vegvesen, Oslo Havn KF, SFT og utbyggere av boliger i de indre havneområdene er med i spleiselaget som finansierer opprydningen.

Den forurensede sjøbunnen i indre havn ligger i dag åpen og er utsatt for strøm og oppvirvling på grunn av skipstrafikk og avgir da forurensninger til miljøet. Massene som nå mudres, skal flyttes og deponeres i et trygt dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Prosjektet vil gi enda bedre vannkvalitet, betydelig lavere nivå av miljøgifter i sjøbunnen, og enda bedre bade- og fiskeforhold i indre Oslofjord.

Oslo Havn KF som leder prosjektet, vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 20.11.2013 09:48