NGI skal overvåke flyttingen av forurenset sjøbunn

(Oslo, 24.februar 2006) Oslo havn KF har tildelt Norges Geotekniske Institutt (NGI) kontrakten for overvåking av mudringen og flyttingen av den forurensede sjøbunnen i indre Oslo havn. Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram i startfasen.

NGI skal overvåke mudringen, deponeringen i dypvannsdeponiet og tildekkingen med rene masser. De skal også kontrollere deponiet etter at tildekkingen er fullført. Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram i startfasen. Underveis i tiltakene vil omfanget og hyppigheten av kontrollene vurderes og justeres.

Formålet med kontrollen er tredelt; Sikre at tiltakene skjer i samsvar med tillatelsene som er gitt fra SFT, hindre uakseptabel spredning av forurensning i forbindelse med arbeidene og dokumentere arbeidene.

NGI skal ta vannprøver ved dypvannsdeponiet regelmessig og analysere disse. Det samme gjøres ved utvalgte badeplasser i nærheten. Ved dypvannsdeponiet skal turbiditet (graden av uklarhet i vannet) måles. Det skal også utføres kontroll av saltinnhold i massene som flyttes, før disse nedføres i deponiet og behov for tilsetning av saltlake vurderes fortløpende. Salttilsetning gjør at vannet som følger med massene ikke stiger opp etter de er ført ned til deponiet.

Det er lagt opp til et intensivt kontroll- og overvåkingsprogram i startfasen. Underveis i tiltakene vil omfanget og hyppigheten av kontrollene vurderes og justeres.

NGI er valgt ut i fra en helhetsvurdering i henhold til følgende kriterier: kompetanse, gjennomføringsevne/fleksibilitet, beskrivelse av arbeidsopplegg for å tilfredsstille krav i konkurransegrunnlaget og pris. Valget har skjedd etter reglene for offentlige anskaffelsesprosesser.

Forurenset sjøbunn er en av de store gjenværende miljøutfordringene for Oslo kommune. Arbeidet med å flytte massene til et trygt dypvannsdeponi baseres på et vedtak i bystyret høsten 2005. Byrådet ga Oslo Havn KF ansvaret for å flytte den forurensede sjøbunnen i indre havn.

Forurensede masser på grunt vann skal flyttes og deponeres i et trygt dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Resultatet av arbeidet vil være enda bedre vannkvalitet, betydelig lavere nivå av miljøgifter i sjøbunnen, og enda bedre bade- og fiskeforhold i indre Oslofjord.

Oslo Havn KF vil informere om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:
Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 959 19 679
Margrethe Austad, Oslo Havn KF, tlf 23 49 26 19

Oppdatert: 13.11.2008 15:05