Ny positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 17. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet fortsetter, og resultatene i uke 11 viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Foreløpige tolkninger av ekkogrammer viser heller ikke partikkelspredning utenfor deponiområdet.

Arbeidene med nedføringen av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponi har nå pågått i knappe tre uker. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i denne perioden foretatt målinger av både turbiditet og strømhastigheter.

Miljøovervåkingen viser at både partikkelspredningen (turbiditet) og strømhastigheten i området er lav, og godt innenfor de krav som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

- Måleresultatene frem til 17.mars viser at partikkelinnholdet er under grenseverdiene satt av SFT. Turbiditeten i uke 11 er målt til å være mellom 0 og 3 NTU. Dette betyr at det ikke har forekommet spredning av nedført masse til områdene utenfor deponiet, sier Arne Pettersen i NGI.

Dypvannsutskiftningen som pågår i Oslofjorden gjør at overvåking av strømhastighetene er svært viktig.
- Den siste uken er strømhastigheten målt til å være under 3 cm/sekund, og det er god margin til 6 cm/sekund som er grensen SFT har satt for at arbeidene må stanses eller tiltak gjennomføres. Sammenholdt med turbiditetsdataene viser dette at strømhastigheten i bunnvannet ikke har vært et problem for arbeidene så langt, sier Pettersen.

NGI var tirsdag 14.mars også ute på tokt med F/F Trygve Braarud og gjorde målinger med ekkolodd rundt deponiområdet og i fjorden ellers. Med på toktet var en forsker fra Universitetet i Oslo som er ekspert på tolkning av ekkogrammer. Det ble gjort målinger før og under nedføring av masser i deponiet. Foreløpig tolkning av resultatene viser at nedføringen går som planlagt. De endelige resultatene fra denne undersøkelsen vil være klar neste uke.

Et viktig tiltak for å sikre at de nedførte sedimentene blir liggende stabilt på bunnen er å sikre at saltholdigheten i de mudrede massene er minst like høy som i dypvannet. NGI måler derfor saltinnhold og temperatur i vannprofiler i og rundt deponiet. Entreprenøren Secora tilsetter salt til de nedførte massene noe som sikrer at saltholdighet opprettholdes på 33 som er lik for friskt sjøvann.

- Måledataene til NGI er nok en gang veldig betryggende. De bekrefter at arbeidene med å få en renere fjord skjer i tråd med tillatelsene som er gitt av SFT, og at etableringen av dypvannsdeponi er en trygg og god miljøløsning. sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:
Torild Jørgensen, Oslo Havn KF,
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05