Nye prøvemetoder bekrefter at miljøprosjektet "Ren Oslofjord" går som forutsatt

(Oslo 01. desember 2006): En utvidet overvåkning av miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har vært foretatt fra september til november. Analysene av prøvetagningene viser at det ikke er spredning oppover i vannmassene, og heller ikke uønsket spredning ut av deponiområdet ved Malmøykalven.

Oslo Havn KF og NGI har i perioden 22/9 til 6/11 foretatt en utvidet miljøovervåking av miljøprosjektet "Ren Oslofjord". I tillegg til den ordinære daglige overvåkingen og jevnlige stikkprøver av vannkvalitet har det i denne perioden også vært benyttet passive prøvetagere. Hovedkonklusjonen av denne prøvetagningen er at arbeidene med miljøprosjektet "Ren Oslofjord" foregår som forutsatt innenfor det miljøgiftbudsjettet som er satt opp i konsekvensutredningen og de tillatelser som er gitt av Statens Forurensningstilsyn.

- Gjennomgående finner vi lavere og/eller like konsentrasjoner av de aktuelle miljøgiftene i og rundt dypvannsdeponiet, som vi fant høsten 2005: Altså før oppstart av arbeidene med dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, sier overvåkingsansvarlig Arne Pettersen ved NGI.

Etter åtte måneders arbeid viser målingene liten eller ingen forskjell ved målestasjon MP1, MP2 og MP4, med unntak av MP3 hvor det er observert forhøyede konsentrasjoner av PAH og PCB ved 60 meters vanndyp.

- Konsentrasjonene er imidlertid lave og er innenfor grenseverdier forutsatt i miljøregnskapet og de tillatelser som er gitt av SFT. Arbeidene går derfor som forutsatt i henhold til alle utredninger, søknader og tillatelser. Det er ikke spredning oppover i vannmassene, og det er heller ingen uønsket spredning ut av deponiområdet, sier Pettersen.

Passive prøvetagere er en metode som benyttes til å ta opp organiske forbindelser som PAH og PCB. Det er også en metode som gir en tidsintegrert, gjennomsnittlig konsentrasjon av analyserte løste forbindelser og metoden kvantifiserer også forbindelser i svært lave konsentrasjoner. Den kjemiske analysen er foretatt av NGI Miljølaboratoriet som er et akkreditert laboratorium. Prøvetagningen som er utført, er en tilsvarende metode som den prøvetagning Stiftelsen Neptun har iverksatt.

En fullstendig rapport som viser prøveresultatene kan leses på www.renoslofjord.no

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05