- Oslo Havn KF åpne for at det gjennomføres volumberegninger

(Oslo 06. februar 2006): Oslo Havn KF er helt åpne for at det gjennomføres volumberegninger av Veritas, og håper at Krf, RV og AP som har krevd at dette gjennomføres samtidig er behjelpelig med å finne midler for å gjennomføre en slik beregning.

Oslo Havn KF vurderer måleprogrammet ved dypvannsdeponiet som meget godt. Det gjennomføres kontinuerlig turbiditetsmålinger, overvåkning av partikler i sedimentfeller og utsetting av passive prøvetagere. Ingen av disse metodene har gitt grunn til å anta at massene ikke legger seg til rette der det er forutsatt. Uavhengige prøver foretatt av innhold i blåskjell og kartlegging av sjøbunnen etter et halvt års nedføring viser meget gode resultater og ikke sporbar påvirkning av deponiet.

- Alle resultatene av både våre egen overvåking og uavhengige undersøkelser fra NIVA og et studentprosjekt ved Universitetet i Oslo viser at dypvannsdeponiet er en trygg og god miljøløsning, sier prosjektleder "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen.

Oslo Havn har god kontroll på mengder som mudres opp og nedføres i deponiet. Den siste tiden har det imidlertid av enkelte - målbært av Kristelig Folkepart, Rød Valgallianse og Arbeiderpartiet i Nordstrand Blad 5.februar - blitt spredt tvil og usikkerhet rundt overvåkingen av deponiet og mengden som er nedført. På denne bakgrunn og av hensyn til at det har utviklet seg stor offentlig interesse for dette spørsmålet, mener Oslo Havn at det bør utføres volumberegninger.

Oslo Havn KF mener at eventuelle volumberegninger bør gjennomføres av Veritas, da de konkluderer i sin rapport med at ekkoloddmålinger med multistråle ekkolodd i prinsippet er et nøyaktig verktøy for å beregne volumendringer.

- Oslo Havn stilte våre data til disposisjon på forespørsel fra SFT i forbindelse med Veritas sitt arbeid. Det medfører derfor ikke riktighet i at vi ikke har tilgjengeliggjort våre data i det arbeidet Veritas til nå har utført. Basert på målinger som er gjort i deponiet kan volumet beregnes. Den første målingen ble imidlertid ikke utført av et multistråle ekkolodd, og det kan by på utfordringer, men vi ser med interesse på hvordan Veritas kan løse denne problemstillingen, sier Jørgensen.

Så langt i prosjektet har det ikke vært ansett som nødvendig å kreve denne type overvåking av deponiet. Når det stilles som krav fra blant annet politiske aktører at det skal gjøres tilleggsovervåking som ikke er budsjettert inn i prosjektet, forventer Oslo Havn at disse partiene også er behjelpelig med å fremskaffe de midlene som er nødvendige for å få gjennomført denne type volumberegninger.

- Det er viktig for Oslo Havn å trygge offentligheten i forhold til vårt syn om at prosjektet går etter planen, og at politikerne har vedtatt en god miljøløsning, men samtidig er vi også ansvarlig for å forvalte spleiselagets midler og rydde opp i henhold til tiltaksplanen. Ekstraordinære tiltak krever derfor også ekstraordinær finansiering, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05