Positiv miljøovervåking av dypvannsdeponiet

(Oslo, 10. mars 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet viser at partikkelspredningen er svært lav og godt innenfor de marginer som er satt av Statens Forurensningstilsyn (SFT). Alle målinger bekrefter så langt at arbeidene foregår innenfor de forutsetninger det er lagt opp til i de tillatelser som er gitt.

Arbeidene med nedføringen av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponi har nå pågått i knappe to uker, kun avbrutt av tekniske justeringer på utstyret. Like lenge har NGI overvåket arbeidene. Miljøovervåkingen viser at både partikkelspredningen og strømhastigheten i området er lav, og godt innenfor de krav som er satt Statens Forunrensningstilsyn (SFT).

- Resultatene så langt viser at partikkelinnholdet rundt deponiet er lavt, faktisk helt ned mot det naturlige bakgrunnsnivået, hvilket betyr at turbiditeten er målt til å være mellom 0,5 og 2 NTU. Dette betyr at massene er nedført til dypvannsdeponiet uten noen spredning til områdene utenfor, og at SFTs krav blir overholdt med god margin, sier Arne Pettersen i NGI.

Dypvannsutskiftningen som pågår i Oslofjorden gjør at overvåking av strømhastighetene er svært viktig.
- De siste to ukene har strømhastigheten stort sett vært under 2 cm/sek og i tråd med det som ble målt av NIVA under forundersøkelsene av området. Det er god margin til 6 cm/sekund som er grensen SFT har satt der arbeidene må stanses. Dette betyr strømhastigheten i bunnvannet ikke har vært et problem for arbeidene så langt, sier Pettersen.

Et viktig tiltak for å sikre at de nedførte sedimentene blir liggende stabilt på bunnen er å sikre at saltholdigheten i de mudrede massene er minst like høy som i dypvannet. Dette sikres ved at entreprenøren Secora tilsetter salt i nedføringsrøret og doserer dette i forhold til det de måler i lekteren når den ankommer. Så lenge dypvannsutskiftingen pågår skal saltinnholdet i nedførte masser hele tiden skal være 33 som tilsvarer friskt sjøvann.

- Måledataene til NGI er veldig betryggende. De bekrefter at arbeidene skjer i tråd med tillatelsene som er gitt av SFT. Nedføring av forurenset sjøbunn i et dypvannsdeponi er en trygg og god miljøløsning, som vil bidra til at vi får en renere fjord, sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:
Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05