Positiv SFT-revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord"

(Oslo, 13. mars 2006) SFTs revisjon av prosjekt "Ren Oslofjord" gir prosjektet generelt gode skussmål, kun to avvik ble funnet. Avvikene har etter SFTs vurdering ikke hatt miljømessige konsekvenser av betydning. Utbedringstiltak er gjennomført.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i perioden 6.-7. mars og 10. mars gjennomført den planlagte revisjonen av prosjekt "Ren Oslofjord" - en revisjon som ble varslet Oslo Havn KF i brevs form 26. januar.

Avvikene som ble funnet har etter SFTs vurdering ikke hatt noen miljømessige konsekvenser av betydning. Begge avvikene er behandlet, og nødvendige justeringer er allerede gjennomført.

Det første avviket var knyttet til tilsetting av saltlake, hvor oppfølging og justering av saltholdighet ved deponering av to lekterlass ikke ble gjennomført i henhold til skriftlig rutine.

- Vi har rutiner for måling og tilsetting av salt i massene, men rutinene viste seg ikke å være presise nok. Dette medførte noe lavere saltinnhold på to lekterlass. Vi har gjennomgått dette sammen med entreprenør og overvåkingskonsulent og vi har nå endret våre rutiner for å forhindre at dette skal skje igjen, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Det andre avviket er knyttet til at strømmåleren var ute av drift i et døgn på grunn av at isforholdene i den aktuelle perioden ødela måleren.
- Oslo Havn KF er godt fornøyd med at SFT gjennomførte en tidlig revisjon av arbeidet. Vi har dermed fått en grundig gjennomgang av kontrollsystemet som skal styre miljøoppryddingen, og en anledning til å iverksette tiltak for å styrke dette systemet, sier Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
Tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05