Positiv til at flere overvåker miljøprosjektet "Ren Oslofjord"

(Oslo 09. november 2006): Oslo Havn KF og miljøprosjektet "Ren Oslofjord" er positive til at Neptun har iverksatt miljøovervåking av mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord. Det forutsettes at dette skjer etter faglige anerkjente metoder som kan etterprøves.

Stiftelsen Neptun har annonsert at de har engasjert et internasjonalt forskermiljø til å gjennomføre et miljøovervåkingsprogram i Oslofjorden.

- Vi synes det er positivt at flere ønsker å overvåke prosjektet. Dette bidrar til å styrke den totale gjennomføringen av dette miljøprosjektet. Vi registrerer imidlertid at Neptun konsekvent bruker begrepet "dumping" om arbeidene. Dette er en misvisende beskrivelse av den nedføringsmetodikk som benyttes, og har medført at vi får henvendelser fra folk som lurer på om nedføringsrøret ikke benyttes eller om det tas masse fra land som slippes ut i fjorden. Vi håper derfor at Neptun og andre deponimotstandere utviser edruelighet i sin begrepsbruk slik at folk får korrekt informasjon om metode og prosjektets faktiske gjennomføring, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører allerede i dag et omfattende overvåkingsprogram av prosjekt "Ren Oslofjord", og har heller ingen motforestillinger mot det programmet Neptun nå iverksetter.
- Vi forutsetter imidlertid at Neptun og deres overvåkingsprogram benytter seg av faglig anerkjente vitenskapelige metoder i prøvetakingen, gjennomføringen og i analyser. Og at de på samme måte som NGI og prosjekt "Ren Oslofjord" offentliggjør prøveresultater og metode slik at dette eventuelt kan etterprøves av andre, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen i NGI.

Prosjekt "Ren Oslofjord", det vil si Oslo kommunes miljøprosjekt for mudring og deponering av forurenset sjøbunn er nå inne i sin niende måned. I hele denne perioden har NGI gjennomført et omfattende overvåkingsprogram som har vist at prosjektet gjennomføres i henhold til de krav og de forutsetninger som er stilt til miljøprosjektet.

- Vi er trygge på at prosjektet er godt forankret faglig og at overvåkingsprogrammet er i samsvar med internasjonal forskning på området. Alle data ligger åpent tilgjengelig på www.renoslofjord.no for etterprøving, og vi synes det derfor er positivt at andre vil kvalitetssikre våre resultater, sier Pettersen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt: prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05