Positive prøver av badevannet i Oslofjorden

(Oslo 3. juli 2006): I forbindelse med mudrings- og deponeringsarbeidene i Indre Oslofjord gjennomfører NGI månedlige prøvetakinger av vannkvaliteten i badesesongen. Resultatene fra prøvetakingen den 13/6 viser at vannkvaliteten er god.

I tillegg til ordinært overvåkingsarbeid av mudring og deponering gjennomførte NGI en omfattende vannkvalitetsundersøkelse onsdag 13. juni. Det ble hentet overflatevann (1 meters dyp) fra fem badeplasser: Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. Disse prøvene er så analysert for tungmetaller, PAH (organiske tjæreforbindelser), PCB, TBT (organisk tinnforbindelse brukt som bunnstoff på båter), mineralolje og partikkelmengde (turbiditet) ved akkreditert analyselaboratorium.

Det ble også tatt vannprøver i Bunnefjorden (ca 2 km sør for dypvannsdeponiet). Bunnefjordsprøvene indikerer det naturlige bakgrunnsnivået av metaller og organiske miljøgifter i området.

- Prøvene gir grunnlag for to konklusjoner. For det første at badevannet er trygt, og for det andre dypvannsdeponiet ikke påvirker vannkvaliteten på de undersøkte badeplassen, sier kontrollansvarlig Arne Pettersen.

Resultatene viser at konsentrasjonen av tungmetaller og organiske forbindelser på badeplassene er lavere eller på samme nivå som i Bunnefjorden. De observerte konsentrasjonene av disse stoffene er også mye lavere enn de grenseverdier som gjelder for vannforsyning og drikkevann.

Den kontinuerlige overvåkingen av mudrings- og deponeringsarbeidene viser også at det i uke 25 (16-23. juni) ikke har vært turbiditet eller strømhastigheter over gjeldende grenseverdier gitt i tillatelse fra SFT og kontrollplanen. Det er dermed ikke uønsket spredning av masser verken fra mudrings- eller deponeringsarbeidene.

13.juni ble det også tatt vannprøver fra deponiområdet på flere dyp, samt fra områder utenfor deponiet som referanse. Disse vannprøvene er analysert for tungmetaller.

Resultatene viser at det ikke er funnet kvikksølv i noen av prøvene. Dette ble også observert ved vannprøvetakning etter påske. Konsentrasjonen av påviste metaller er lavere eller om lag som i Bunnefjorden. Bare i vannmassene like ved nedføringsenheten er det påvist noe høyere konsentrasjoner av tungmetaller enn i Bunnefjorden.
Dette henger sammen med at det ved utløpet av røret er partikler, og at miljøgiftene er festet på disse. Miljøgiftene legger seg til ro i deponiet sammen med partiklene. Konsentrasjon av metaller i alle prøver, også like ved utløpet av nedføringsrøret, er godt under grenseverdi som gjelder for drikkevann.

- Dette bekrefter at det ikke er spredning av kvikksølv og andre tungmetaller ut av deponiområdet, sier Pettersen.

Utfyllende informasjon og analyser av overvåkingen er tilgjengelig i form av ukes- og månedsrapporter på www.renoslofjord.no.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.


For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

For mer informasjon om overvåkingen kontakt:
Kontrollansvarlig Arne Pettersen, NGI på tlf. 22023117, 90925252
Avdelingsleder Audun Hauge, NGI på tlf. 22023077, 928588175

Oppdatert: 13.11.2008 15:05