Redegjørelse om ureglementert dumping av forurensende sedimenter

(Oslo 19. desember 2007): Det norske Veritas (DnV) konkluderer i sin granskning av Secora at det har forekommet tilfeller av ureglementert dumping av forurensede sedimenter fra overflaten. NIVA konkluderer med at det ikke har medført større miljøkonsekvenser for fjorden. Det er iverksatt tiltak for å forhindre at noe lignende kan skje i fremtiden.

På en pressekonferanse i Oslo i dag redegjorde Det Norske Veritas, NIVA, Secora og Oslo Havn KF for de funn som er fremkommet av granskningen i forbindelse med de fremsatte påstandene om ureglementer dumping av forurensede sedimenter ved Malmøykalven.

DnVs granskning av Secora har verifisert at det i en periode hovedsaklig fra februar 2007 til september 2007 har forekommet dumping av 750 kubikkmeter (sannsynlig mengde er 1200 kubikkmeter) masse på ureglementert vis, fordelt på 3 tilfeller av dumping av slam og 15 tilfeller av dumping av stein og restmasser av totalt 770 lektere med nedført masse. Dette utgjør 0,4 prosent av all, nedført masse i perioden. DnVs granskning viser også at det i samme periode har vært tømt 2-9 kubikkmeter septik til sjø.

DnV konkluderer også i sin rapport med at Secoras rutiner, prosedyrer og kvalitetssikringssystemer tilfredstiller kravene i gjeldende offentlige regelverk, tillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn og avtalen med Oslo Havn, men at etterlevelsen av disse har vært mangelfull på enkelte områder.

- Det er alvorlig og helt uakseptabelt at det har forekommet tilfeller av ureglementer dumping av forurensede sedimenter, stein og restmasser fra overflaten. Dette har ikke vært i henhold til tillatelsen og de rutiner og arbeidsprosedyrer som gjelder for prosjektet, sier prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

Etter at det kom frem påstander i media i september om ureglementer dumping, iverksatte Secora umiddelbart en ekstern granskning ledet av DnV for å ta rede på realitetene i påstandene. Parallelt med dette, iverksatte Secora umiddelbart tiltak for å forhindre at slike hendelser kan skje i fremtiden. Secora har blant annet intensivert opplæringen av mannskap og oppfølgingen av sine internkontrollrutiner, leveringsrutine hver tredje uke for septik er innført og det er gjort fysiske tiltak på lekterne, blant annet å plombere dem slik at det blir fysisk umulig å tømme disse fra overflaten.

- Oslo Havn er tilfreds med Secoras raske respons på de fremsatte påstandene, og de tiltak som Secora har iverksatt for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Det som har skjedd skulle aldri ha skjedd, men Secoras respons på hendelsene og de tiltak som umiddelbart ble iverksatt har sørget for at vi er trygge på det ikke vil forekomme nye tilfeller av ureglementer dumping i fremtiden, sier Jørgensen.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utredet om miljøkonsekvensene av de ureglementerte tilfellene av dumping fra overflaten. NIVA sin vurdering viser at de uregulære utslippene i overflaten kan ha medført noe økt spredning ut av deponiområdet. Basert på DnV sannsynliggjøring av 1200 kubikkmeter masse har NIVA beregnet at 0,3 % er spredd under terskeldyp, og at 3-5 % kan være spredd over terskeldyp. Miljøgiftinnholdet i disse mengdene ligger innenfor de mengder miljøgifter som ligger inne i miljøbudsjettet for søknaden til SFT.

- Slik vi vurderer det er miljøkonsekvensen såpass liten at vi per dags dato ikke ser noe behov for å utvide miljøbudsjettet som ligger til grunn for SFT sin tillatelse for etablering av dypvannsdeponiet, sier Jørgensen.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79
adm.dir Ole-Johnny Johansen, Secora AS, tlf 90569006

Oppdatert: 13.11.2008 15:05