Starter miljømudring i Bestumkilen

(Oslo 07. august 2007): Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" går nå i gang med miljømudring i Bestumkilen. I uke 32 starter arbeidene med å rydde opp i den sterkt forurensede sjøbunnen. Gevinsten er ikke bare et renere fjordmiljø, men også en etterlengtet økning av seilingsdybden.

Mudringen i Bestumkilen utgjør en del av Oslo kommunes helhetlige tiltaksplan for opprydding av forurensede bunnsedimenter i Oslo havnedistrikt. Gjennomføringen skjer i samarbeid med Oslo kommunes småbåtutvalg. Samtidig som tiltaksplanens mål om en ren sjøbunn oppnås, etterkommes båtforeningenes ønske om økt seilingsdybde.

- Vi er nå inne i fase 2 av den helhetlige oppryddingen. Småbåthavnene er prioriterte områder å rydde fordi det her er sterkt forurenset sjøbunn over store, grunne områder. Det betyr at den forurensede sjøbunnen virvles opp av båtene som daglig trafikkerer småbåthavnene, sier prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

De mudrede massene fra Bestumkilen vil deponeres trygt i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Mudringsarbeidene igangsettes i uke 32, og forventes å pågå frem til våren 2008. Arbeidene begynner ved utløpet av Hoffselva. Prosjektets entreprenør, Secora AS, vil deretter arbeide seg utover Bestumkilen i området mellom bryggeanlegget til Oslo Motorbåtforening og utfyllingen på Bygdøysiden. Prosjekt "Ren Oslofjord" har lagt vekt på at arbeidene skal tilpasses de ordinære aktivitetene i området, og samarbeider derfor tett med de berørte parter.

- Vi har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra de berørte båtforeningene som sammen vil komme frem til en endelig fremdriftsplan som er tilpasset aktivitetene i Bestumkilen. Vi vil også utarbeide informasjonsmateriell slik at brukerne til enhver tid er oppdatert på fremdriften, sier Jensen.

I anleggsperioden anmodes publikum om å holde avstand, og følge de anvisninger som gis på stedet. Det kan periodevis forekomme grumset vann og lukt i nærheten av mudringsarbeidene.

- Av sikkerhetsmessige grunner, og som et føre-var-prinsipp, fraråder vi folk å bade i umiddelbar nærhet av mudringsarbeidene. Først og fremst fordi dette er et anleggsområde med tungt maskineri. Det er mye padlere og roere i området, og det er også viktig for oss å understreke at det ikke er forbundet med helsefare å komme i kontakt med tilgrumset vann, sier Jensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05