Startskudd for opprydding og opprusting av Hovedøya badeplass

(Oslo 04. juni 2007): Fra i dag og frem til St. hans vil miljøprosjekt "Ren Oslofjord" sammen med Friluftsetaten rydde i forurenset sjøbunn og legge ut ny sand i badestranda i bukta på Hovedøya. Målet er å gjenskape Hovedøyas badestrand som den attraktive badeplassen den var i første halvdel av forrige århundre.

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" går nå inn i fase 2, som tar for seg opprydding av småbåthavner og badestrender. Høsten 2006 ble det gjennomført en kartlegging av forurensning i sedimentene på kommunale badeplasser. Generelt viste prøvene svært lite forurensning på de undersøkte badeplassene, men Hovedøya skilte seg klart ut i negativ retning. Her ble det påvist forurensning av PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og TBT (tributyltinn). En supplerende undersøkelse av badestranda på Hovedøya i februar 2007 bekreftet resultatene fra 2006, og viste at forurensningene finnes inntil 0,5 meter ned i sedimentene.

Det lå et svært populært folkebad i denne bukta på Hovedøya fra 1914 frem til begynnelsen av 50-tallet, da forurensningsituasjonen i fjorden førte til at folkebadet ble stengt.

- Siden den gang er det gjennomført mange tiltak som har bedret vannkvaliteten i fjorden, og Oslos innbyggere har benyttet seg av badestranda på Hovedøya uten grunn til bekymring for helserisikoen. Oppryddingen av forurenset sjøbunn og utbedringer i strandområdet er prikken over i-en, som kan bidra til at stranda på Hovedøya igjen blir en attraktiv badeplass med yrende folkeliv på varme solfylte dager, sier prosjektmedarbeider i "Ren Oslofjord", Kjetil Lønborg Jensen.

I tillegg at til at det skal ryddes på sjøbunnen i strandområdet, skal det også foretas en generell opprusting av strandområdet, for å gjøre stranda mer badevennlig.

- Det betyr blant annet at vi skal fjerne deler av fundamentrestene etter det gamle badeanlegget. Restene av badehusfundamentet fjernes i sin helhet i den nordlige delen av bukta. I den sydlige delen er fundamentet godt bevart i hele sin lengde, og danner en flott avgrenset lagune mellom stranda og åpent farvann. Her vil det lages en åpning i fundamentet for å sikre vannutskiftning i lagunen, sier Lønborg Jensen.

Det forurensede laget i sjøbunnen skal mudres vekk fra strandkanten og ut til dypt vann. Mudringen vil foregå både med landbasert gravemaskin inne på grunt vann, og med Secoras mudringsapparat Transport 048 lengre ut. De forurensede massene transporteres vekk i lekter og nedføres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.
Til slutt vil hele det mudrede området tilføres et 20-30 cm tykt lag med sand..

- Berggrunnen som omslutter området er spesiell. Dette er kambrosilurisk skifer. Denne har også satt sitt preg på selve stranda ved at det er innblandet mye skiferbrekasje i sanda. Dette preget vil bli bevart på landdelen av stranda, da skiferstrand er en uvanlig strandtype, sier Lønborg Jensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", vil gi informasjon om prosjektets fremdrift og vannkvalitetssituasjonen underveis på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05