Styrker prosjekt "Ren Oslofjord" med automatisk miljøovervåking

(Oslo, 21. april 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven fortsetter, og også i uke 16 viser måledataene at arbeidene skjer i henhold til de tillatelser som er gitt. Overvåkingsarbeidet er også styrket gjennom at det i løpet av uken er utplassert bøyerigger for automatisk overvåking.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører kontinuerlige målinger av turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet i forbindelse med nedføringen av mudrede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. På grunn av isforhold og hardt klima tidligere i vinter har disse dataene vært samlet inn manuelt så langt. Det manuelle datainnsamlingen fortsetter, men suppleres nå med automatiske data.

I løpet av uken har (NGI) satt opp bøyerigger som foretar automatisk målinger av dypvannsdeponiet. Disse bøyeriggene har sensorer for turbiditet og strømhastighet og dataene overføres trådløst til NGIs server. Systemet har også et opplegg for rask varsling av eventuelle grenseverdier for turbiditet og strømhastighet. Varsling skjer i form av SMS til kontrollansvarlig.

- Dette innebærer at miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet nå utvides og styrkes ytterligere gjennom raskere varsling. Imidlertid viser både denne ukes målinger og alle tidligere målinger at både turbiditet og strømhastighet er svært lav og under grenseverdiene. Det betyr at det ikke er noen uønsket spredning av partikler ut av deponiområdet, sier Arne Pettersen i NGI.

NGI har også denne uken tatt en rekke vannprøver i vertikalprofil i vannmassene i dypvannsdeponiet og på stasjoner innover i Bekkelagsbassenget, ved Hovedøya og inne i Bunnefjorden for å kunne dokumentere vannkvalitet. Denne undersøkelsen inngår i Oslo Havn KFs program for å kontrollere om deponering skjer i henhold til SFTs krav. Resultatene fra disse undersøkelsen og tilsvarende undersøkelse i uke 14 vil bli vurdert og presentert samlet.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05