Trygg på at det ikke er uønsket spredning fra dypvannsdeponiet

(Oslo 25. oktober 2007): Oslo Havn KF er trygg på at det ikke er uønsket spredning ut av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette ville i så fall vært fanget opp av overvåkningsprogrammet. Ekkoloddmålinger er ikke en del av overvåkingsprogrammet i prosjekt Ren Oslofjord, da dette ikke er ansett for å være en velegnet metode for å kontrollere at massene blir liggende i deponiet.

Det har i dag vært fremsatt sterke påstander om at store mengder med forurensede masser er på avveie fra deponiet. Oslo Havn er trygg på at dette ikke er tilfelle.

Ekkoloddmålinger er ikke en del av overvåkningsprogrammet, fordi målingene i seg selv er beheftet med stor usikkerhet. Usikkerheten ved denne målemetoden er også understreket av Veritas i en rapport til SFT tidligere i år. I tillegg er ikke disse ekkoloddmålingene på deponiet gjort med det formål at de skulle være egnet til å gjøre volumberegninger.

- Vi er trygge på at det ikke er uønsket spredning fra deponiet. Den løpende overvåkingen ville ha fanget opp dette om det var tilfelle. De mengder masse det påstås skal være på avveie, ville medført svært stor partikkeltransport. Våre målepunkter har ikke registrert noe i denne størrelsesordenen. Tilleggsundersøkelser med sedimentfeller, vannprøver og passive prøvetagere viser at det ikke er noen uønsket spredning ut av deponiet. Det samme gjør uavhengige undersøkelser av sjøbunn og blåskjell i området, sier prosjektleder i Ren Oslofjord Torild Jørgensen.

Overvåkingsprogrammet for prosjekt Ren Oslofjord holder høy faglig kvalitet og viser at det ikke er grunnlag for å hevde at det er masser på avveie, men Jørgensen understreker at Oslo Havn vil granske rapporten fra Innbyggerinitiativet når den er mottatt, og komme med en utfyllende kommentar på tallene som her kommer frem.


For mer informasjon om prosjektet kontakt:
prosjektleder Torild Jørgensen, Oslo Havn KF, tlf. 23 49 26 26/95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05