Utvidet miljøovervåking viser at alt går etter planen

(Oslo, 7. april 2006) Miljøovervåkingen av dypvannsdeponiet i uke 14 har involvert både turbiditetsmålinger, ROV-undersøkelser og vannprøver flere steder i fjorden. Resultatene viser at det ikke er noen indikasjoner på spredning av nedførte masser fra deponiet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører kontinuerlige målinger av turbiditet (partikkelinnhold) og strømhastighet i forbindelse med nedføringen av mudrede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Disse målingene utføres for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt, slik at det ikke oppstår ukontrollert spredning av masser. I uke 14 har NGI også gjennomført ROV-undersøkelse ved nedføringsenheten, i tillegg til en rekke vannprøver.

- Miljøovervåkingen i hele perioden viser at både partikkelspredningen og strømhastigheten i området er svært lav. I uke 14 har alle målestasjoner vist turbiditet under grenseverdiene, og den gjennomsnittlige strømhastigheten vært 1,8 cm/sekund. Målingene stadfester at det ikke forekommer spredning ut av deponiområdet, sier Arne Pettersen i NGI.

Mandag 3.april ble det gjennomført en undersøkelse med ROV utstyrt med kamerautstyr av nedføringsrør og nedføringsrørets utløp (diffusor).

- Videoopptakene viser at massene strømmer jevnt ut av diffusoren og ned mot sjøbunnen. Filmen viser også at nedføringen går som planlagt, og det ikke dannes noen partikkelsky i vannmassene over utløpet av nedføringsrøret. Både ROV og den generelle overvåkingen forteller oss at det ikke er noen uønsket spredning av massene til områdene utenfor deponiet, sier Pettersen.

NGI har denne uken også tatt en rekke vannprøver i vertikalprofil i vannmassene i dypvannsdeponiet og på stasjoner innover i Bekkelagsbassenget, ved Hovedøya og inne i Bunnefjorden for å kunne dokumentere vannkvalitetstilstanden. Denne undersøkelsen inngår i Oslo Havn KFs program for å kontrollere om deponering skjer i henhold til SFTs krav. Resultatene fra undersøkelsen vil foreligge etter påske.

- Hittil har vi deponert godt over 20 000 kubikkmeter masse under kontinuerlig overvåking. Alle data så langt tyder på at vi er i ferd med å få til et veldig godt og nødvendig miljøprosjekt, sier prosjektleder for "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen.

Oslo Havn KF som leder prosjekt "Ren Oslofjord", publiserer fortløpende informasjon om prosjektets fremdrift og overvåkingen på www.renoslofjord.no. Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt: Torild Jørgensen, Oslo Havn KF
tlf. 23 49 26 26, 95 91 96 79

Oppdatert: 13.11.2008 15:05