Prosjektstatus "Ren Oslofjord"

Miljøoppryddingen i indre havn er nå inne i sin niende måned. Prosjektet jobber nå både med prosjektering for neste år, samtidig som mudrings- og deponeringsarbeidene pågår med som planlagt.

I løpet av 2006 har prosjekt "Ren Oslofjord" jobbet mye med forberedende undersøkelser til 2007 - fase 2 av den helhetlige tiltaksplanen for opprydding av forurensede bunnsedimenter i Oslo havnedistrikt. Det har blant annet blitt foretatt mektighetskartlegging i Bestumkilen, mens arkeologiske og geotekniske undersøkelser i Bestumkilen og Frognerkilen er igangsatt. Biologiske undersøkelser i Frognerkilen vil bli foretatt våren 2007. I tillegg er det gjennomført kartlegging av forurensning i aktuelle småbåthavner og på badeplasser. Disse undersøkelsene vil gi en god statusoversikt, og indikere om det er behov for å gjennomføre tiltak flere steder. Kartleggingene gjennomføres i et samarbeid mellom flere kommunale etater; Helse- og velferdsetaten, Friluftsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn KF.

Så langt i 2006 har selve miljøoppryddingen vært konsentrert om Bjørvika og Bispevika. Ultimo oktober var totalt 110 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn trygt deponert i dypvannsdeponiet. 50 000 av disse kommer fra senketunnelarbeidene til Statens vegvesen.

- Prosjektet følger forventet fremdrift, men det har vært deponert noe mindre masse i september/oktober enn tidligere måneder, blant annet som følge av nedføringsstopp i forbindelse med utskriftning av deponeringslekter, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 08:56