Rapport fra prøvetildekking

Som en forberedelse til tildekking av dypvannsdeponiet, ble det gjort prøvetildekking av dypvannsdeponiet i mars 2007. Erfaringene herfra brukes nå videre i planleggingen av den endelig tildekkingen.

NGI har i samarbeid med NIVA gjennomført undersøkelser av massene i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven før og etter prøvetildekkingen. Sand ble brukt som tildekkingsmateriale i et 5000 m2 stort prøvefelt. Undersøkelsene omfattet tre ulike metoder: i) prøvetaking av masser og etterfølgende analyse, ii) in-situ testing ved hjelp av sedimentprofilfotografering, iii) visuell inspeksjon ved hjelp av undervannskamera (ROV). Resultatene har blitt brukt til å vurdere styrke i deponert materiale, utleggingsmetodikken, vertikal (innblandingsdybde) og horisontal fordeling av utlagt materiale.

Resultater fra NGIs undersøkelser viser at:
• Det er deponerte masser i deponeringsområdet som er brukt som forsøksfelt.
• Det er tydelige sjikt med forskjellig kornstørrelse i prøvene tatt av deponimassene i nærheten av nedføringsriggen. Utlegging av tildekkingslag av sand, med kornstørrelse 0-8 mm, ved hjelp av splittlekter fungerer bra. For å oppnå en jevn lagtykkelse anbefales utlegging av flere tynne (5-10 cm) lag i et kryssende mønster.
• Sedimentenes styrke øker etter tildekking. Sanden blandes delvis med overflatesedimentet til 5-8 cm dyp. Nærmere bestemmelse av bæreevne krever prøvetaking gjennom deponiet ned til opprinelig sjøbunn.
• Den observerte spredningen av sand på bunnen fra prøvetildekkingen er større enn det definerte prøvetildekkingsområdet.

Les NGIs rapport for prøvetildekkingen av dypvannsdeponiet her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:58