Ruster opp Hovedøyas badestrand

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" og Friluftsetaten, starter mandag 4. juni arbeidene med opprydding av forurenset sjøbunn og utlegging av ny sand på badestranda i bukta på sydvestsiden av Hovedøya. Badestranda skal være klar til bruk til St.hans.

Målet for "Ren Oslofjord" er å gjenopprette attraktive forhold for et myldrende badeliv i denne solrike bukta på Hovedøya, slik stedet var kjent for blant byens befolkning i første halvdel av forrige århundre.

Hvorfor rydde?
Opprydding av badeplassen inngår i fase 2 av prosjekt "Ren Oslofjord". Høsten 2006 ble det gjennomført en kartlegging av forurensinger i sedimentene på kommunale badeplasser i Oslo. Analyseresultatene viste at sedimentene ved de undersøkte badeplassene generelt er lite forurenset, noe som er svært positivt. Badestranda på Hovedøya og utgjorde imidlertid et unntak. Her ble det påvist forurensning av PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og TBT (tributyltinn). For å styrke beslutningsgrunnlaget ble det foretatt en supplerende undersøkelse av badestranda på Hovedøya i februar 2007. Denne undersøkelsen bekreftet resultatene fra 2006, og viste at forurensningene finnes inntil 0,5 meter ned i sedimentene. Derfor skal det nå foretas opprydding. Statens forurensningstilsyn, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Norsk Sjøfartsmuseum og Byantikvaren i Oslo har gitt tillatelse til tiltakene innen sine respektive fagområder.

Det ble også funnet forurensning i området ved Bygdøy Sjøbad. Prosjekt Ren Oslofjord samarbeider med Statsbygg, som vil rydde sjøbunnen på Bygdøy Sjøbad i sommer.

Forurensningene på disse lokalitetene er historiske, og stammer fra tidligere aktiviteter i og rundt sjøen.

Hvor ryddes det?
Badestranda på Hovedøya ligger i bukta på sydvestsiden av øya. Det er her folkebadet lå fra 1914 til begynnelsen av 50-tallet. Folkebadet ble da stengt på grunn av den tids forurensningssituasjon i fjordvannet. Heldigvis er vannkvaliteten i fjorden blitt betydelig bedre siden den gang, og nå er derfor tiden inne for å gjøre noe med forurensingen i bunnsedimentene også.

For mer info om det gamle folkebadet, se her: http://www.hovedoya.no/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid


I tillegg at til at det skal ryddes på sjøbunnen i strandområdet, skal det også foretas en generell opprusting av strandområdet, for å gjøre stranda mer badevennlig. Det betyr blant annet at man skal fjerne deler av fundamentrestene etter det gamle badeanlegget, da disse består av mye stor og skarp stein. Av hensyn til de spesielle natur- og kulturmessige verneverdiene på Hovedøya er det i tillegg en målsetning fra miljømyndighetenes side å kanalisere ferdselen på øya til tilrettelagte områder, slik at generell slitasje reduseres. En innbydende badestrand er eksempel på slik tilrettelegging.

Hva ryddes og hvordan?
Det forurensede laget mudres vekk fra strandkanten ut til dypt vann (dvs. utenfor gangdybde). Restene av badehusfundamentet fjernes i sin helhet i den nordlige delen av bukta. I den sydlige delen er fundamentet godt bevart i hele sin lengde, og danner en flott avgrenset lagune mellom stranda og åpent farvann. Her vil det lages en åpning i fundamentet for å sikre vannutskiftning i lagunen. Til slutt vil hele det mudrede området tilføres et 20-30 cm tykt lag med sand.

Inne på land ryddes det i kriker og kroker hvor det er ansamlinger av slam. Berggrunnen som omslutter området er spesiell. Dette er kambrosilurisk skifer, som er blant de eldste bergartene i Oslo og som har bidratt til å sette Oslo på det geologiske verdenskartet. Denne har også satt sitt preg på selve stranda ved at det er innblandet mye skiferbrekkasje i sanda. Dette preget vil bli bevart på landdelen av stranda, da skiferstrand er en uvanlig strandtype.

Secora er entreprenør på oppryddingen. Mudringen vil foregå både med landbasert gravemaskin inne på grunt vann, og med Secoras mudringsapparat Transport 048 lengre ut. De forurensede massene transporteres vekk i lekter og nedføres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Oppdatert: 20.11.2013 12:05