Satser på rene fjorder

Arbeidet med forurensede sedimenter er intensivert de siste årene. Gjennom stortingsmeldingen Rent og rikt hav, fra 2002, satser regjeringen på opprydning i forurensede sedimenter.

Det er utarbeidet tiltaksplaner for flere havner, det er gjennomført enkelte oppryddingsprosjekter og det er satt i gang flere forsknings- og utredningsprosjekter for å bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget. De høyest prioriterte satsingene er:

• Fylkesvise tiltaksplaner: Sikre en helhetlig innsats for å redusere miljøgiftproblemene i det enkelte
fjord/havneområdet. For de høyest prioriterte fjordene skal tiltaksplan være utarbeidet i løpet av 2005, og innen 2009 for de resterende fjord- og kystområder. Arbeidet startet i 2003.

• Pilotprosjekter: Skal bidra til å løse et konkret miljøproblem og skaffe kunnskaper og erfaringer som
har betydning for det videre oppryddingsarbeidet.

• Opprydding i høyrisikoområder: Mindre, avgrensede områder som skiller seg ut fra
omgivelsene med klart forhøyede miljøgiftkonsentrasjoner i sedimentene, ofte med
spredningsfare. Der kildene er under kontroll, har regjeringen som mål at nødvendige tiltak skal være
gjennomført innen en femårsperiode fra de ble oppdaget.

Regjeringen opprettet i 2003 et faglig råd som skal sammenstille kunnskap om effekter av forurensete sedimenter, og gi råd om gjennomføring av undersøkelser og tiltak. Rådet skal følge med i utviklingen av ny kunnskap om forekomst og effekter av miljøgifter i sedimenter, og om mulige tekniske løsninger som kan redusere helse- og miljøproblemet ved slik forurensning.

Denne artiklen er hentet fra SFT sine nettsider

Oppdatert: 13.11.2008 16:37