Sikrer ren havn

Hver dag blir forurenset sjøbunn virvlet opp som følge av skipstrafikken. - Oslo kommune vil sikre bedre vannkvalitet i indre havn for fremtiden, og har startet et helhetlig opprenskningsarbeid, sier Erling Lae.

De forurensede sedimentene i indre fjord strekker seg fra noen centimeter til to meter ned i sjøbunnen og består av blant annet kadmium, kvikksølv og PCB. Dette skal fjernes ved mudring og deponeres i et dypvannsdeponi. Slik oppnår man samtidig større dybde for den økende skipstrafikken. I enkelte andre deler av indre fjord skal forurensede områder dekkes med rene leirmasser for å hindre oppvirvling i vannmassene.

- Dette er et viktig og nødvendig tiltak og den valgte metoden er en god miljømessig løsning. Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt tillatelse til mudring, tildekking og deponering, og har stilt strenge krav til arbeidet. Det er også bred støtte i fagmiljøene vi har søkt råd hos, for denne løsningen, sier Byrådsleder Erling Lae.

De forurensede massene pumpes fra lektere via rør ned til sjøbunnen i et område på 70 meters dyp mellom Malmøykalven og Husbergøya. Det som deponeres føres helt ned uten å være i kontakt med vannmassene. Nedføringen overvåkes og styres slik at massene fordeler seg jevnt i bassenget. Det er lite strøm i området, og miljøgifter vil ikke lekke ut fra deponiet. For sikkerhets skyld skal området likevel overvåkes kontinuerlig for fremtiden.

- I Norge har vi en del erfaring med havneopprydding hvor massene er deponert i sjøen. Blant annet på Herøya og i Sandefjord er det etablert deponier som fungerer slik de skal, kommenterer Lae.

Byrådslederen er glad for å kunne konstatere at tilførselen av miljøgifter til havneområdet langt på vei er stoppet.

- Alle elvene med utløp i indre Oslofjord er rene, med unntak av Alnaelva som kommunen jobber med å forbedre vannkvaliteten i. For å bevare et rent miljø i fremtiden er det viktig at også hver enkelt borger er bevisst på at de ikke heller ut giftige stoffer i kummer og avløp.

Oppdatert: 13.11.2008 16:37