SFT: - Innenfor tillatelsen

Nye målinger viser lave nivåer av miljøgifter i vannet rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og i blåskjell fra samme område. Nivåene er innenfor de rammene som ble lagt til grunn for tillatelsen til deponiet.

Det melder Statens Forurensningstilsyn (SFT). De nye undersøkelsene er gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med Universitetet i Oslo. Målingene er et supplement til den miljøovervåkingen som Norges Geotekniske Institutt (NGI) utfører på vegne av prosjekt "Ren Oslofjord".

Det er benyttet tre ulike undersøkelser i denne supplerende overvåkingen: passive prøvetakere, blåskjellprøver og foraminiferer.

I følge SFT viser resultatene at spredningen av miljøgifter er tilsvarende eller mindre enn det som ble beregnet i konsekvensutredningen for dypvannsdeponiet.


Last ned rapportene og les hele SFTs uttalelse her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:50