SFT: Overholder tillatelsen

Data fremlagt av Exposmeter AB gir ikke nye opplysninger om spredning av PAH i Indre Oslofjord i forhold til den pågående overvåkningen. Det melder SFT i en pressemelding 21 juni.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har gått gjennom rapporten fra Exposmeter AB som ble lagt frem Per-Anders Berggvist i dag, torsdag 21. juni. I følge SFTs pressemelding kan ikke PAH-verdiene som er påvist i Exposmeters rapport rundt dypvannsdeponiet brukes til å si at det skjer en spredning av PAH utover det som er lagt til grunn for SFTs tillatelse. Videre heter det i meldingen:

"Tallene fra Exposmeter er tilsvarende det som ble målt i NGIs undersøkelse med passive prøvetakere i november 2006. Undersøkelsen sier derfor ikke noe om at vannkvaliteten i Oslofjorden har blitt verre enn forutsatt i mudringsområdet og i dypvannet i deponeringsområdet, hvor det hele tiden har vært forventet at vannkvaliteten vil være forringet i anleggsperioden. Dette er prisen vi betaler for på sikt å få en ren fjord."

Oppdatert: 20.11.2013 12:05