Sjøbunnens innhold og miljøgevinster ved opprydding

Nivåene av miljøgifter i de sedimentene som mudres i Oslo havn og deponeres ved Malmøykalven, ligger langt under det som betegnes som farlig avfall. Likevel er det et viktig arbeid som gir betydelige miljøgevinster.

Selv om nivåene ikke klassifiseres som farlige, skal miljøgiftene fjernes fordi man ønsker å få dem ut av sirkulasjon slik at de ikke tas opp i næringskjeden og hindre at de ender opp hos mennesker gjennom den maten vi spiser. Slik de ligger nå utgjør de en tilleggsbelastning til de andre miljøgiftene vi utsettes for til daglig.
Sedimentene i Oslo havn består av ca. 90 prosent ren sand og leire, 5-10 prosent organisk stoff som er rester av løv og dødt algemateriale, ca. 0,2 prosent tungmetaller og en andel organiske miljøgifter som PCB, med et gjennomsnittsinnhold på ca. 0,0001 prosent. Det er de organiske stoffene og innhold av sulfid - ikke miljøgiftene - som hovedsakelig gjør massen svart og illeluktende.
Mudringen vil fjerne 122 kilo PCB og 5416 kilo PAH. Beregninger viser også at spredningen av PCB til vannmassene vil reduseres fra dagens 237 gram til 12 gram. For PAH vil spredningen reduseres med 6,3 kilo per år.
Beregningene, som er utført av SFT med bistand fra NGI, viser altså store miljøgevinster ved å mudre forurenset sjøbunn i Oslo havn og deponere den ved Malmøykalven

Les mer om sedimentenes innhold og beregningene som er gjort på SFTs hjemmesider:

Oppdatert: 20.11.2013 09:43