Skadevirkninger av TBT?

TBT er et av flere giftstoffer som nå fjernes fra sjøbunnen i Bjørvika og Bispevika. Stoffet er viktig å få ut av sirkulasjon og deponere trygt i dypvannsdeponiet.

Fra ulike hold er det den senere tid blitt uttrykt bekymring for menneskers mulige eksponering for TBT i forbindelse med de mudrede massene i dypvannsdeponiet.

NGI behandler derfor i vedlagte notat eventuelle helsemessige skadevirkninger av TBT.

Les NGIs notat her:

Oppdatert: 20.11.2013 09:02